مجازات رابطه جنسی مرد مجرد با زن متاهل چیست ؟

438 نمایشزنا

اگر مرد مجرد با زن شوهر دار سکس کرده باشد حدودا دو یا سه بار و با رضایت کامل دوطرف بوده و بعد از مدت دوماه شوهر زن از روی چت های بین دوطرف موضوع را فهمیده باشد حکم دادگاه برای مرد و زن چیست؟ شوهر زن هیچ مدرکی برای اثبات رابطه سکس جز چت ها ندارد

0

مجازات مرد مجرد 100 ضربه شلاق زن متاهل اعدام  می باشد ولی باید اسنساد و مدارکی دال بر رابطه جنسی وجود داشته باشد طرفین اقرار کنندو 4 شاهد دیده باشند اگر این موارد نباشد اثبات زنا منتفی است اما بعلت رابطه نامشروع  مجازات دارد 

دکمه بازگشت به بالا