آیا مجازات حبس را می توان تبدیل به جزای نقدی کرد؟

74 نمایشجعل
0 دیدگاه

من ۳ سال برای جعل وکالتنامه حبس گرفته ام می تونم به جاش جزای نقدی بدم هیچ سابقه کیفری هم ندارم؟