چگونه می توانم حق طلاق را بگیرم ؟

567 نمایشوکالتنامه طلاق

ببخشید اگ‌ر بخوایم یه تعهد‌نامه‌ واسه ازدواج بنویسیم که اگر خیانتی دیده شد حق طلاق پای‌خانوم باشه چی باید نوشت؟ 

0

سلام برای تنظیم چنین متنی به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنید. 

دکمه بازگشت به بالا