آیا حکم بعد از قطعیت سریع اجرا می شود؟

204 نمایششرب خمر

پسرم شش ماه پیش به دلیل شرب خمرورانندگی بازداشت وفردای انروز به دادگاه رفت وباوثیقه بیست وپنج میلیونی ازادشد درحال حاضر فردا وقت دادگاهش هست که ازسامانه ثنا به وی ابلاغ شده است
لطف بفرمایید که فردا برای ایشان دادگاه اولیه حساب میشود یاتجدیدنظر
دوم اینکه اگرفردا حکم شلاق بگیرد بلافاصله همانجا ابلاغ واجرامی شود یااینکه ازطریق سامانه ثنا ابلاغ می شود ومهلت اعتراض خواهد داشت ؟

دکمه بازگشت به بالا