آیا وراث می توانند نسبت به وصیت نامه اعتراض داشته باشند؟

105 نمایشوصیت
0 دیدگاه

میخواستم بدانم اگر وصیت به نفع یک نفر باشد و بقیه نفرات رضایت به این امر نداشته باشد اموال چگونه تقسیم میشود؟

سلام وصیت تا ثلث اموال نافذ است بیشتر از آن باید با اجازه سایر وراث باشد اگر به صورت رسمی تنظیم شده باشد قابل اعتراض نیست در صورتی که به صورت عادی تنظیم شده باشد سایر وراث می توانند نسبت به اصالت آن اعتراض کنند.