اجازه همسر اول برای ثبت ازدواج همسر دوم کجا ثبت می شود؟

57 نمایشازدواج مجدد
0 دیدگاه

امضای زن اول برای اجازه زن دوم کجا انجام می شود  دادگاه یا دفتر ازدواج؟