طبق عمل به وصیت نامه آیا همه وراث باید حضور داشته باشند ؟

50 نمایشوصیت
0 دیدگاه

در مورد انحصار وراثت آیا آنچیزی که موصی(وصیت کننده) در وصیت ذکر کرده عمل میشود؟ واینکه در انحصار وراثت نیاز به حضور سایر وراث برای کارهای اداری هست؟ در انحصار وراثت فرزندان وراث ۵ دختر هستن که یکی از آنها ناتنی میباشد مادر آن دختر ناتنی در زمان حیات موصی طلاق گرفته و مادر سایر دختران بعد از فوت موصی وفات یافته
حال دختر ناتنی ویکی از دختران هم فوت کرده اند
که هرکدام از آنها فرزندانی دارند آیا آنها در کارهای اداری انحصار وراثت هم دخیل هستن یعنی دادگاه امضا آنهاراهم میخواهد در صورت امتناع از حضور یا عدم ارائه گواهی سجل و…. چه اقدامی صورت می گیرد؟