آیا زوج می تواند در ضمن مراحل طلاق درخواست ازدواج مجدد بدهد؟

91 نمایشازدواج مجدد
0 دیدگاه

سلام آیا مرد می تواند درزمانی که در حال جدا شدن از همسر اول هست همسر دوم اختیار کند و شرایط ازدواج مجدد چگونه است چون نزدیک به یکسال است مراحل قانونی دادگاه را دارد و دادگاه عنوان داشنه تا تکلیف زن اول مشخص نشود اجازه ازدواج مجدد را ندارید.

سلام خیر تا زمانی که طلاق شما ثبت نشده است شما نمی توانید همسر دیگراختیار کنید مگر اینکه این این اذن از طریق دادگاه و یا همسرتان گرفته باشید.