آیا می توانم حقوق پدرم رو دریافت کنم ؟

255 نمایشبیمه‌های عمر مستمری

آیا زنی مطلقه که خود حقوق بازنشستگی زنان خانه دار را دریافت میکند
میتواند پس از فوت پدر از مستمری او استفاده کند یا خیر ؟ هردو نفر بیمه شده تامین اجتماعی هستند .

0

خیر با توجه به اینکه خانم حقوق بازنشستگی دریافت می کند حقوق پدرش به ایشان تعلق نخواهد گرفت.

دکمه بازگشت به بالا