درصورتی که حق طلاق را داشته باشم هر زمان می توانم برای طلاق اقدام کنم؟

322 نمایشوکالتنامه طلاق

آیا با گرفتن حق طلاق هر وقت بخواهم میتوانم برای طلاق اقدام کنم؟

0

سلام در صورتی که وکالت در طلاق شما بدون مدت باشد ( زمان نداشته باشد )هر زمان می توانید برای طلاق اقدام کنید. در این صورت حتما باید از طرف همسرتان وکیلی اختیار کنید. 

دکمه بازگشت به بالا