مسولیت خسارت حوادث ناشی از کار برای شخص ثالث با چه کسی است؟

356 نمایشقرارداد کار

من در بخشی از مجموعه کارمیکنم که ارباب رجوع قبل از ورود به بازی تعهد می دهد هرگونه حادثه مسئولیتش باخودش است
ولاغیراگر برود و اسمش در تعهدنامه نباشد مسیولیت تمام حوادث با کارگر و پرسنل اون بخش هست
حال ارباب رجوع اسیب دیده و شکایت کرده
حکم کارگر اگر تعهد گرفته باشد چیست؟
اگر نگرفته باشد ؟
اگر نگرفته باشد و بگوید این مشتری بازی نکرده و جای دیگری درمجموعه دچار شکستگی شده اما مشتری ادعا کند در اون بخش شکسته.حکم کارگر و کارفرما دراین حالات چیست؟

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان