وسایل منزل متوفی به ارث می رسد؟

514 نمایشتقسیم ارث انحصار وراثت

آیا در صورتی که متوفی صاحب ملک نباشد اموال داخل آخرین منزل متوفی جزو ترکه وارثین متوفی می شود؟

0

سلام هر آنچه که از متوفی باقی مانده باشد اعم از منقول و غیر منقول جز ماترک محسوب می شود و بین رواث تقسیم می شود. 

دکمه بازگشت به بالا