آیا می توانم از ماشینی که تصادف کردم شکایت کنم؟

154 نمایشحقوق راهنمایی و رانندگی

ماشین از پشت به ماشین من زده فرار کرده شماره پلاک ونوع ورنگشو دارم باید چکار کنم؟ 

دکمه بازگشت به بالا