آیا حساب بانکی مستثنیات دین است؟

117 نمایشچک
0 دیدگاه

پشت چک خواهرمو به عنوان ضمانت برای وثیقه جهت ازادی برادرم از زندان امضا کردم وثیقه گذار چک را برگشت زده در ضمن حساب حقوقی منو توقیف کرده حقوق مگر جز مستثنیات دین نمیباشد؟ حدود شش ماه حقوق نگرفته ام

سلام شما بعنوان ضامن مسئول هستید بله ایشان می تواند حساب بانکی و حقوق شما را توقیف کند جز مستثنیات دین نمی باشد. ( یک چهارم یا یک سوم آن را می تواند توقیف کند)