آیا چک برگشتی را هم زمان می توانم از اجرائیات ثبت و هم دادگاه اقدام کنم؟

117 نمایشچک
0 دیدگاه

آیا چک برگشتی را همزمان میشود هم اجرای ثبتی کرد و هم از طریق دادگاه به صورت حقوقی اقدام کرد؟

با سلام ووقت بخیر 
خیر نمیتوانید ازدو جا اقدام کنید یا باید از ثبت  پیگیری کنید و یا از دادگاه .

با سلام ووقت بخیر 
خیر نمیتوانید ازدو جا اقدام کنید یا باید از ثبت  پیگیری کنید و یا از دادگاه .