آیا شرکت دولتی می تواند با اشخاص قرارداد خصوصی منعقد کند؟

236 نمایشقرارداد کار

سلام علیکم/یک شرکت دولتی برای فرار از پرداخت حق بیمه کارگران و دور زدن پرداخت حداقل حقوق قانون کار برای خدمات ترابری مورد نیاز حدود 60 خودروی استیجاری به جای اخذ یک پیمانکار اقدام به عقد قرارداد با تک تک رانندگان خودروهای سواری به عنوان خویش فرما نموده است. این افراد فاقد شرکت ثبت شده می باشند و با شخص راننده قرارداد خوش فرمایی منعقد می کنند و با این نوع قرارداد هر سال حقوق ماهانه پایین بدون پرداخت حق بیمه انعقاد می کنند،آیا این تخلف نمی باشد؟

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان