برای تنظیم قرارداد چه مواردی باید در آن ذکر شود؟

354 نمایشقرارداد کار

چه طور میتونیم یک متن قرارداد دو طرفه بین کارگر و کارفرما داشته باشیم در رتبه ی شغلی مربوط به کافه رستوران؟ 

دکمه بازگشت به بالا