اگر کسی پول امانتی که در نزدش است را تحویل ندهد چه اقدامی می توانم کنم؟

431 نمایشخیانت در امانت

بنده به اتفاق 4 تن از اقوام در یک قرعه کشی خانوادگی شرکت کرده ام
مبلغ کل 50 و مدت 50 ماه بوده است
مبلغ 30 ملیون دریافت و الباقی پول را مسئول قرعه کشی بنا به دلایل الکی تحویل نمیدهد
میخواستم بدانم چیکار باید کنم

دکمه بازگشت به بالا