در سند ازدواج ده عدد سکه به عنوان هبه از پدر همسر به عروس داده شده آیا قابل استرداد است؟

69 نمایشقرارداد هبه
0 دیدگاه

اگر پدر شوهر ده سکه را به عنوان هدیه به عروس بدهد و در سند ازدواج به عنوان هدیه ذکر شود آیا بعد فوت پدر شوهر این هدیه به عروس تعلق میگیرد؟

 سلام با فوت پدرشوهرتان می توانید از ماترکی از وی به باقی مانده است ده سکه را مطالبه کنید.