میزان مجازات حمل مشروبات الکلی به میزان 200 سی سی چیست؟

258 نمایششرب خمر

میخواستم بدانم جرم حمل مشروبات الکلی به میزان ۲۰۰سی سی ودرصدالکل ۳۵% چیست؟

0

سلام مجازات حمل مشروبات الکلی شش ماه تا یک سال حبس  تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری و جزای نقدی 5 برابر قیمت عرفی کالای ضبط شده می باشد. 

دکمه بازگشت به بالا