آیا اشخاصی که رضایت داده باشند می توانند در مرحله تجدیدنظر از رضایت خود عدول کنند؟

302 نمایشتخریب اموال

با سلام و احترام  چهار نفر مالک یک قطعه باغ در خصوص ورود غیر مجاز و تخریب از مالک باغ کناری شکایت کردیم.در دادگاه سه نفر از شکات رضایت دادند و نفر چهارم رضایت نداده و حکم دادگاه مبنی بر رضایت سه  نفر به رد دعوی داده شده آیا می شود سه نفری که رضایت داده بودند در زمان تجدیدنظر به استناد عدم رضایت نفر چهارم از رضایت خود عدول کنند؟

دکمه بازگشت به بالا