آیا می توان به قرار منع تعقیب اعتراض کرد؟

485 نمایشکلاهبرداری

شکوایه کیفری با اتهام کلاهبرداری ثبت کرده بودم امروز رای آن آمده است. که با توجه به حقوقی بودن موضوع و نظر به فقدان ادله کافی برای احراز و انتساب جرم
قرار منع تعقیب صادر شده است.
1. آیا در صورت نداشتن ادله دیگر امیدی به جواب گرفتن از اعتراض حکم دارم.
2. آیا می توانم شکوایه حقوقی برای همان پرونده ثبت کنم؟

0

سلام شما می توانید به قرار منع تعقیب اعتراض کنید ولی همراه با دلایل و مدارک. 

دکمه بازگشت به بالا