در وکالتنامه تنظیم شده حق توکیل به وکیل نداریم ولی در متن نوشته شده می توانم وکیل دادگستری انتخاب کنم یعنی چی؟

234 نمایشوکالتنامه کاری

اگر در وکالتنامه دفترخانه درج شود حق توکیل به غیر ندارد ولی در متن نوشته شود با حق انتخاب وکیل دادگستری می توان وکیل گرفت تکلیف چیست ؟

دکمه بازگشت به بالا