در صورتی که بعداز تحریر ترکه وصیت نامه متوفی افشا شود وراث می توانند علیه ورثه دیگر شکایت کنند؟

57 نمایشوصیت
0 دیدگاه

باسلام در صورت افشای وصیت نامه مورث بعد از تحریر ترکه توسط یکی وراث که ارتباط تنگاتنگ با مورث داشته و همیشه شفاها اقرار به نفی وصیت نامه میکرده آیا عملی مجرمانه میباشد ؟