آیا هیئت تسویه می تواند تقاضای داوری کند؟

71 نمایششرکت تعاونی تولید و مصرف
0 دیدگاه

عضو هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر بودم وپروژه را تحویل اعضا نمودیم وحال هیات تسویه از طریق اتحادیه پرونده ای باز کرده وداوری انجام بده ومبلغی را عنوان کرده . واتحادیه قبلا بازرسی از دفاتر واسناد مالی داشته وگزارشی نیز داده حال سوال این است که 1- باتوجه به بازرسی که داشته حق داوری دارد یا نه 2 – ما میتوانیم از طریق اتاق تعاون پیگیر باشیم. با سپاس