برای رفع سوء اثر چک از چه طریقی باید اقدام کنم؟

81 نمایشچک
0 دیدگاه

رفع سو اثر چک طبق بند و تبصره 3 ماده 5 قانون چک جدید چگونه اکان پذیر است و چه اقداماتی برای استفاده از این بند باید انجام داد و چرا این مورد در بانک ها ناشناخته مانده است؟