سهم الارث همسر متوفی چه میزان است؟

434 نمایشتقسیم ارث انحصار وراثت

با سلام.
1-اگر مردی در زمان حیات خود مالی را به نام زن خود کرده باشد آیا بعداز فوت (در صورت مشخص نشدن تکلیف اموال) دوباره زن از باقیمانده مال مرد ارث(همان یک هشتم) می برد؟
2-اگر در وصیت نامه تکلیف کلیه اموال مشخص شود و به یکی از وراث ارث نرسد، آیا طبق وصیت اعمال می شود یا قانون اجرا میگردد و به همه وراث به نسبت سهم الارث قانونی آنها ارث می رسد؟

0

با سلام ووقت بخیر 
بله اگ ردرزمان حیات اموالی به نام زوجه شده باشد . زوجه بعداز فوت میتواند سهم الاراث خودرا دریافت کند از ماترک  زوج / دروصیت نامه متوفی تا 1/3 اموال میتواند وصیت کند و بیشتر ازآن باید از دادگاه تنفیذ شود . 

دکمه بازگشت به بالا