آیا سازنده ساختمان شخصا می تواند پارکینگ ها را مشخص کند؟

235 نمایشقرارداد ساختمانی

پارکینگ
آیا مالک به ساختمان ۷ طبقه ۱۴ واحدی که ۱۰ واحد از آپارتمان خود را به صورت پیش فروش در مرحله سفت کاری فروخته است بعد از تکمیل واحدها و ساختمان مجاز است سند شش دانگ واحدها را به نام خودش بگیرد و سپس قبل از انتقال سندها اقدام به تفکیک پارکینگ ها و انباری ها بر طبقه منافع شخصی خود کند
آیا با توجه به اینکه قبل از اخذ سند واحد‌ها آنها را در بنگاه بصورت پیش فروش فروخته است نباید پس از تکمیل واحدها سندها به نام خریداران صادر می شد ؟
که در این صورت مالک نتواند بر اساس منافع شخصی اقدام به تفکیک پارکینگ ها و انباری ها کند؟

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان