درصورتی که در وصیت نامه سهم کمتری برای پدرم در نظر گرفته شده باشد می توان با انحصار وراثت برابری سهم را مطالبه کرد؟

95 نمایشوصیت
0 دیدگاه

سلام در وصیت نامه برای پدرم سهم کمی در نظر گرفته پدر بزرگم,ما می توانیم با انحصار وراثت به حق برابری نسبت به دیگر عموهایم برسیم؟!آیا راه طولانی در پیش داریم؟!در ضمن تعداد ورثه ۴ پسر و ۲ دختر است.ممنون

سلام وصیت تا ثلث اموال نافذ می باشد .بیشتر از آن باید با اذن سایر وراث باشد. چون وصیت نامه موجود می باشد و اگر صحت وصیت نامه مورد تایید است  باید طبق وصیت عمل شود . ( همان میزانی که برای پدرتان در نظر گرفته شده )