آیا پسر 30 ساله می تواند از پدر درخواست مطالبه نفقه کند؟

1.28K نمایشنفقه

با سلام آیا میتوان از پدری ک فرزند خود را از منزل بیرون کرده ( پسر ٣٠ ساله) و فرزند امکان فراهم نمودن امکانات زندگی مجردی یا متاهلی را ندارد شکایت نمود؟

0

سلام شما در شرایط سنی قرار دارید که برای تامین هزینه های زندگی می توانید شغلی داشته باشید مگر اینکه شرایط جسمیتان به صورتی باشد که توانایی کار کردن نداشته باشید. یا دانشجو باشید و شغلی نداشته باشید. در این شرایط پدر موظف به پرداخت نفقه است. به غیر از این شکایت شما بابت نفقه به نتیجه نمی رسد.(نفقه فرزند پسر تا زمان سن رشد بر عهده پدر می باشد مگر در شرایطی که ذکر شد)

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان