زوجه برای جهیزیه سیاهه دارد ولی زوج هم فاکتور دارد آیا کل جهیزیه به زوجه تعلق می گیرد؟

539 نمایشاسترداد جهیزیه

سلام
در صورتی که زوجه طبق سیاهه درخواست استرداد جهیزیه را به دادگاه بدهد ولی بیشتر اثاثیه را زوج خریداری کرده باشد و زوج بتواند با فاکتور و شاهد اثبات کند که وسایل را خودش خریده است.
آیا کل جهیزیه به زوجه تعلق میگیرد یا فقط آن هایی را که خودش خریده است؟

0

سلام خانم طبق سیاهه ای که دارد می تواند برای استرداد اقدام کند و اقا اگرهم  فاکتوری دارد که ثابت کند وسایل را خودش تهیه کرده می تواند استرداد همان موارد را بخواهد. 

دکمه بازگشت به بالا