یکی از وراث مخالف فروش ماترک می باشد از طریق دادگاه می توانم سهم وی را بخرم؟

149 نمایشارث
0 دیدگاه

سلام ملکی داریم که دارای چهار ورثه است یکی از وراث حاضر به فروش نمیشود آیا از طریق دادگاه میتوانم سهم مخالف رو بخریم؟

با سلام ووقت بخیر 
دستور فروش ملک مشاع از دادگاه بگیرید و از ثبت برای عدم افراز اقدام کنید .