آیا می توانم سهم الارث مادرم از ماترک پدربزرگم مطالبه کنم؟

151 نمایشارث
0 دیدگاه

پدر بزرگ بنده در سال 1373 فوت نموده اند در حالیکه یک پسر ( دایی ام ) و یک دختر ( مادرم ) داشتند و متاسفانه در این مدت دایی ام هیچ چیزی بابت ارث به مادرم نداده است که در اواخر شهریو 1397 مادرم فوت نموده اند خواستم ببینم می توانم از ماترک پدر بزرگم سهم مادرم را خواهان باشم.
بسیار ممنون

سلام شما می توانید سهم الارث مادرتان از اموالی که به وی ارث می رسیده (از طرف پدرش)  مطالبه کنید. دادخواست مطالبه سهم الارث مادرتان به طرفیت ورثه دیگر بدهید.