آیا می توانم وسایلی که برای همسرم به عنوان جهیزیه خریداری کردم قبل از مطالبه مهریه بردارم ؟

371 نمایشاسترداد جهیزیه

من پنج  تیکه  وسایل برای همسرم خریدم بعنوان جهزیه آیا میتوانم قبل اینکه اقدام به درخواست مهریه کند  وسایلی که خریدم بردارم و پرداخت مهریه به چه صورته وضعیت درآمدم خیلی پایین است. 

0

سلام شما می توانید طبق فاکتوری که دارید آن را بردارید ولی همسرتان می تواند ادعا کند وسیله زندگی که شما موظف هستید تهیه کنید موجود نیست  و شما را ملزم به تهیه مجدد آنها کند. برای مهریه هم اگر در توانتون نیست می توانید دادخواست اعسار بدهید و به صورت تقسیط که قاضی میزان اقساط را تعیین می کند پرداخت کنید . 

دکمه بازگشت به بالا