زمانی که زوجه از حق حبس خود استفاده می کند زوج می تواند درخواست ازدواج مجدد بدهد؟

120 نمایشازدواج مجدد
0 دیدگاه

با سلام وقتی زوجه در دوران عقد با توجه به دوشیزه بودنش از حق حبس استفاده میکند آیا میشود از طریق دادگاه ازدواج مجدد کرد؟ در این حالت زوجه میتونه درخواست طلاق بدهد و خودش رو مطلقه کند یا طلاق دست زوج میباشد؟

سلام با حق حبسی که زوجه دارد عدم تمکینی صورت نگرفته که زوج بتواند برای ازدواج مجدد اقدام کند . زوجه برای طلاق باید عسر و حرج خود را ثابت کند. مرد در زمان حق حبس زوجه باید این اذن ( ازدواج مجدد) از همسر خود بگیرد . در غیر این صورت ازدواج مجدد وی منتفی است.