آیا پدربزرگ می تواند سهم الارث خود را به نوه هایش بدهد؟

203 نمایشارث
0 دیدگاه

با سلام اگر بنا به دلایلی فردی بمیرد آیا از پدر وی ارثی به فرزندان متوفی می رسد؟ یا به عبارتی اگر فردی بمیرد آیا پدر بزرگ می تواند سهم الارث فرزندش را به نوه هایش بدهد؟

سلام در صورتی که فرزند زودتر از پدرش فوت کند به فرزندان فرزند فوت شده سهمی از ارث از طرف ( پدر بزرگ) نمی رسد. مگر اینکه پدر بزرگ در زمان زنده بودن بخواهد از اموالی از خود به نوه هایش بدهد یا ثلث از اموال خود را برای آنها وصیت کند.