سه دانگ ملک ورثه ای به نام مادرم می باشد برای انتقال شش دانگ به یکی از وراث نیاز به دریافت سند مجزا می باشد؟

169 نمایشارث
0 دیدگاه

سلام یک واحد مسکونی از پدرم به ما ارث رسیده که سه دانگ آن متعلق مادرم می باشد.اگر بخواهیم کل شش دانگ را به یکی از وراث واگذار کنیم آیا قبل از واگذاری دریافت سند مجزا الزامی است یا بعد از انتقال می توان برای همه سند گرفت.

با سلام
با توجه به اینکه 3 دانگ ملک متعلق به مادرتان است وراث تنها می توانند نسبت به انتقال سهم الارث خود اقدام نمایند که برای این امر باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایید و نیاز به دریافت سند نیست اما زمان انتقال قطعی سند باید سند تک برگی گرفته شود.