درصورتی که زوجین جدا از هم زندگی کنند زن می تواند برای طلاق اقدام کند؟

127 نمایشطلاق از طرف زن
0 دیدگاه

آیا جدا زندگی کردن زن از مرد به زن حق طلاق می دهد ؟

سلام خانم برای طلاق باید دلیل محکمه پسندی داشته باشد. ( اثبات  یکی از شروط ضمن عقد) باید علت ترک برای دادگاه محرز شود که زن بتواند برای طلاق اقدام کند مثلا خوف جانی یا مالی و یا سوء رفتار زوج  یا ترک انفاق .