چه نوع قراردادی بین فرزند و پدر در زمان حیات تنظیم شود تا بعد از فوت وراث ادعایی نسبت به آن نداشته باشند؟

171 نمایشارث
0 دیدگاه

باسلام
بابت انتقال پول از پدر به یکی از فرزندان در زمان حیات چه نوع قراردادی را پیشنهاد می دهید؟ که بعد از فوت از طرف سایر فرزندان مشکلی به وجود نیاید.

سلام در قالب عقد هبه می تواند این انتقال صورت گیرد.