آیا به حکم طلاقی که خلاف بین شرع صادر شده باشد از طریق دیوان عالی کشور شکایت کرد؟

137 نمایشطلاق
0 دیدگاه

با سلام حدود 6 ماه پیش حکم طلاق که خلاف بین شرع صادر شده آیا میتوان از طریق دیوان عالی کشور اعتراض کرد ؟

با سلام
با توجه به گذشت زمان 6 ماه از صدور حکم امکان فرجام خواهی از طریق دیوان عالی وجود ندارد.
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.