آیا ما می توانیم از خواهرمان به دلیل داشتن دو شناسنامه شکایت کنیم و وی را از ارث محروم کنیم؟

158 نمایشارث
0 دیدگاه

با سلام پدرم وقتی منو خواهر دوقلوم بدنیا میاییم شناسنامه میگیرد برای خواهرم به اسم منیره در ده روزگی به خالم میدهد بچه را و بعد آنها هم شتاسنامه با فامیل خودشان به اسم ندا گرفتن و الان هم هر دو شناسنامه وجود دارد
بچه با اسم ندا درس خواند ازدواج کرد پدرم فوت شدن و و ندا طلاق گرف
با دعوا و کلی مشکلات ارثش را از پدرم که به اسم منیره حق داشت گرفت و همان زمان من دیگر هیچی از شما نمیخوام ولی مجدد برای حقوق مادرم هم اقدام کرده و دو ماهی است حقوق مادرم به ندا هم میرسد .
سوال ما این است آیا میشود ندا را از ارث مادرم برداریم و نگیرد و این حقوق مادرم هم بهش نرسد
آیا میشود از دو شناسنامه بودنش شکایت کنیم؟

با سلام
بابت این امر که ایشان دو شناسنامه دارد می توانید به اداره ثبت احوال گزارش کنید ولیکن نمی توان ایشان را از ارثی که از مادرتان به او می رسد محروم کرد.