در صورتی که خانمی 3 فرزند ابوینی و یک فرزند ابی داشته باشد آیا به فرزند ابی ارث می رسد؟

199 نمایشارث
0 دیدگاه

یک خانمی دارای ملک می باشد این خانم دارای 3 پسر ابوینی و 1 پسر ابی می باشد و مطلب قابل اشاره این است که در شناسنامه این پسر ابی این خانم به عنوان مادر شناخته میشود و همچنین در شناسنامه مادر نیز نام این پسر وجود دارد آیا این پسر از آن ملک ارث میبرد یا خیر در صورت ارث بردن میزان آن را بگویید؟

سلام قانونا فرزند ابی از اموال این خانم ارثی نمی برد ( به دلیل نداشتن رابطه نسبی )  ولی در صورتی که فرزندان ابوینی اعتراضی نداشته باشند ایشان هم سهمی می برد به دلیل اینکه نام وی در شناسنامه قید شده است اگر فرزندان ابوینی معترض باشند و دادخواست اثبات نسب بدهند می توانند  وی را از ارث محروم کنند.