چه طور می توانم به دلیل سوء رفتار همسرم برای طلاق اقدام کنم؟

130 نمایشطلاق از طرف زن
0 دیدگاه

من زنی هستم که شوهرم فحاشی میکند و همیشه سرم داد میزند بحدی که بچه دو سالم هم بدنش میلرزه از ترس.زندگی غیرقابل تحمل کرده برامون.چجور میتونم بدون اجرا گذاشتن مهریه زود طلاق بگیرم؟

سلام شما برای طلاق باید یکی از شروط ضمن عقد را ثابت کنید ( مثلا همین سوء رفتاری که اشاره کردید باید ثبات شود تا حق طلاق به شما داده شود البته به راحتی هم نیست) یا اینکه از همه حق و حقوق خود بگذرید و با اثبات کراهت و عسر و حرج خود برای طلاق  خلع اقدام کنید. 

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.