مهریه را می توانم از ارثیه ای که به همسرم می رسد مطالبه کنم؟

316 نمایشارث
0 دیدگاه

سلام من اقدام به گرفتن مهریه کرده ام میتونم از ارثی  که به همسرم میرسن مهریه ام رابگیرم؟اگر میتونم بایدچکارکنم؟

سلام شما می توانید سهم الارث همسرتان را توقیف کنید در ازای مطالبه مهریه. 

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.