در صورتی که خودروی خود را جلوی درب آپارتمان که پارکینگ نیست پارک کنم همسایه می تواند شکایت کند؟

1.80K نمایشقانون تملک آپارتمانها

آیا پارک خودرو جلوی درب عابر رو ساختمانی که دارای پیاده رو میباشد ممنوع است ؟ و ساکنین ساختمان حق اعتراض دارند؟ بنده خودرو خود را مابین درب پارکینگ ساختمانی که خودم در آن سکونت دارم و درب پارکینگ ساختمان مجاور پارک میکنم و این فضا جای پارک دو خودرو میباشد و هیچ مزاحمتی برای خروج از درب پارکینگ ساختمان مجاور و ساختمانی که خودم در آن ساکن هستم ایجاد نمیکند
ولی یکی از اهالی ساختمان مجاور بارها تهدید به شکایت و نوشتن تذکر و ایجاد مزاحمت برایم شده آیا چنین حقی دارد؟

0

سلام اگر پارک خودرو جلوی درب منزل دیگران مزاحمتی برای عبور و مرور نداشته باشد شکایت ایشان نتیجه ای نخواهد داشت. 

دکمه بازگشت به بالا