خودروی خودر ابه دوستم امانت دادم ولی وی از استرداد آن امتناع می کند چه شکایتی می توانم مطرح کنم؟

252 نمایشخیانت در امانت
0 دیدگاه

خودرو بنده به صورت امانت در اختیار یکی از دوستان می باشد ولی از پس دادن آن امتناع میکند به چه روشی می تونم خودرو خودم رو پس بگیرم

سلام در ابتدا اظهارنامه ای برای وی ارسال کنید مبنی بر استرداد خودرو.  اگر توجهی نکردند شکایت کیفری مبنی بر خیانت در امانت مطرح کنید.درخواست توقیف خودرو کنید.