خودروی خودر ابه دوستم امانت دادم ولی وی از استرداد آن امتناع می کند چه شکایتی می توانم مطرح کنم؟

1.92K نمایشخیانت در امانت

خودرو بنده به صورت امانت در اختیار یکی از دوستان می باشد ولی از پس دادن آن امتناع میکند به چه روشی می تونم خودرو خودم رو پس بگیرم

0

سلام در ابتدا اظهارنامه ای برای وی ارسال کنید مبنی بر استرداد خودرو.  اگر توجهی نکردند شکایت کیفری مبنی بر خیانت در امانت مطرح کنید.درخواست توقیف خودرو کنید.

دکمه بازگشت به بالا