هیأت رهبری

هیأت رهبری به مجموعه افرادی اطلاق می‌شود که تعیین خط‌مشی کلی گروه به عهده آن‌ها می‌باشد. (از تبصره ۱ ماده ۳ فعالیت احزاب جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی مربوط به قانون مصوب ۱۷/۶/۱۳۶۰ مصوب ۳۰/۳/۱۳۶۱ هیأت وزیران)
آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟