هیأت مؤسس

هیأت مؤسس به افرادی گفته می‌شود که تأسیس گروه به عهده آن‌ها است. (از تبصره ۱ ماده ۳ فعالیت احزاب جمعیت‌ها انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی مربوط به قانون مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ مصوب ۳۰/۳/۱۳۶۱ هیأت وزیران)
آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟