قوانین و مقررات

متن قانون اساسی کشور فنلاند

اصل‏1
جمهوری‏ فنلاند کشوری‏ مستقل‏ است‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ آن‏ بر اساس‏ شکل‏ کنونی‏ حکومت‏ و سایر قوانین‏ وضع گردیده‏ است‏.
اصل‏2
حاکمیت‏ مطلق‏، ا ز آن‏ مردم‏ است‏ که‏ آن‏ را از طریق‏ نمایندگان‏ منتخب‏ خویش‏ در پارلمان‏ اعمال‏ می‏ نمایند. اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ پارلمان‏ و در رابطه‏ با رییس‏ جمهور می‏ باشد. اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ بر عهده‏ رییس‏ جمهور گذارده‏ شده‏ است‏، به‏ منظور اداره‏ امور عمومی‏ مملکت‏ علاوه‏ بر رییس‏ جمهور، شورای‏ وزیران‏ نیز که‏ متشکل‏ از نخست‏ وزیر و تعداد لازم‏ از وزرا می‏ باشد تشکیل‏ خواهد گردید. اعمال‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ دادگاه‏ های‏ مستقل‏ دادگستری‏ واگذار خواهد گردید. عالیترین‏ مرجع رسیدگی‏ به‏ دعاوی‏، دیوان‏ عالی‏ کشور و دیوان‏ عالی‏ عدالت‏ اداری‏ خواهد بود.
قانون‏ اساسی‏ فنلاند
اصل‏1
جمهوری‏ فنلاند کشوری‏ مستقل‏ است‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ آن‏ بر اساس‏ شکل‏ کنونی‏ حکومت‏ و سایر قوانین‏ وضع گردیده‏ است‏.
اصل‏2
حاکمیت‏ مطلق‏، ا ز آن‏ مردم‏ است‏ که‏ آن‏ را از طریق‏ نمایندگان‏ منتخب‏ خویش‏ در پارلمان‏ اعمال‏ می‏ نمایند. اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ پارلمان‏ و در رابطه‏ با رییس‏ جمهور می‏ باشد. اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ بر عهده‏ رییس‏ جمهور گذارده‏ شده‏ است‏، به‏ منظور اداره‏ امور عمومی‏ مملکت‏ علاوه‏ بر رییس‏ جمهور، شورای‏ وزیران‏ نیز که‏ متشکل‏ از نخست‏ وزیر و تعداد لازم‏ از وزرا می‏ باشد تشکیل‏ خواهد گردید. اعمال‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ دادگاه‏ های‏ مستقل‏ دادگستری‏ واگذار خواهد گردید. عالیترین‏ مرجع رسیدگی‏ به‏ دعاوی‏، دیوان‏ عالی‏ کشور و دیوان‏ عالی‏ عدالت‏ اداری‏ خواهد بود.
اصل‏3
جمهوری‏ فنلاند کشوری‏ غیر قابل‏ تجزیه‏ است‏ و مرزهای‏ آن‏ را نمی‏ توان‏ تغییر داد مگر با تصویب‏ پارلمان‏.
اصل‏4
حق‏ تابعیت‏ فنلاند متعلق‏ به‏ کلیه‏ افرادی‏ است‏ که‏ از پدر و مادر فنلاندی‏ و یا از زنان‏ خارجی‏ که‏ به‏ ازدواج‏ شهروندان‏ فنلاندی‏ درآمده‏ اند، متولد شده‏ باشند. اتباع‏ خارجه‏ نیز می‏ توانند با رعایت‏ مقررات‏ و شرایطی‏ که‏ قانون‏ معین‏ خواهد کرد به‏ تابعیت‏ کشور فنلاند درآیند.
اصل‏5
مردم‏ فنلاند در برابر قانون‏ مساوی‏ خواهند بود.
اصل‏6
زندگی‏، شرف‏، آزادیهای‏ فردی‏ و حق‏ مالکیت‏ افراد مورد حمایت‏ قانون‏ می‏ باشد. حق‏ اشتغال‏ کلیه‏ افراد ملت‏ مورد پشتیبانی‏ ویژه‏ دولت‏ می‏ باشد. شرایط پرداخت‏ غرامت‏ کامل‏ به‏ کسانی‏ که‏ از اموال‏ آنان‏ به‏ منظور تامین‏ رفاه‏ عمومی‏ سلب‏ مالکیت‏ شده‏ است‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.
اصل‏7
هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ از حق‏ اقامت‏ در کشور و انتخاب‏ آزادانه‏ محل‏ زندگی‏ و مسافرت‏ از نقطه‏ ای‏ به‏ نقطه‏ دیگر محروم‏ نمود، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد. ضوابط مسافرت‏ به‏ خارج‏ از کشور را قانون‏ معین‏ می‏ کند.
اصل‏8
هر کس‏ می‏ تواند به‏ طور انفرادی‏ و یا دسته‏ جمعی‏ به‏ انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏ خود بپردازد. مشروط بر این‏ که‏ به‏ حریم‏ قانون‏ و یا اخلاق‏ حسنه‏ تجاوز ننماید، و همچنین‏ همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند که‏ بر اساس‏ قوانین‏ مربوطه‏ جامعه‏ مذهبی‏ خود را ترک‏ نموده‏ و پیرو مذهب‏ دیگری‏ شوند.
اصل‏9
پیروی‏ یا عدم‏ پیروی‏ از مذهب‏ خاصی‏ به‏ هیچ‏ وجه‏ تغییری‏ در حقوق‏ و وظایف‏ افراد بوجود نخواهد آورد و در موارد مربوط به‏ استخدام‏ مشاغل‏ دولتی‏ و اداری‏ که‏ مربوط به‏ استخدام‏ دولتی‏ و مشاغل‏ اداری‏ می‏ گردد محدودیتهای‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ قبلی‏ همچنان‏ معتبر خواهد بود، مگر آن‏ که‏ قانون‏ ترتیب‏ دیگری‏ مقرر نماید.
اصل‏10
آزادی‏ بیان‏، چاپ‏ و نشر عقاید چه‏ به‏ صورت‏ کلام‏ و یا تصویر بدون‏ ایجاد مزاحمت‏ از جانب‏ مقامات‏ کشوری‏، مورد حمایت‏ قانون‏ است‏. تشکیل‏ اجتماعات‏ برای‏ ابراز عقیده‏ در مورد رویدادهای‏ عمومی‏ و یا هر منظور دیگر مشروط بر آن‏ که‏ بر خلاف‏ قانون‏ و یا اخلاق‏ حسنه‏ نباشد آزاد است‏. ضوابط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.
اصل‏11
مسکن‏ اشخاص‏ مصون‏ از تعرض‏ است‏. شرایط صدور مجوز جهت‏ بازرسی‏ خانه‏ ها را قانون‏ معین‏ می‏ کند.
اصل‏12
بازرسی‏ مکاتبات‏ پستی‏ و افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلفنی‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏
اصل‏13
هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ محاکمه‏ نمود مگر در دادگاهی‏ که‏ صلاحیت‏ قانونی‏ داشته‏ باشد.
اصل‏14
زبان‏ فنلاندی‏ و سویدی‏، زبانهای‏ ملی‏ کشور هستند. مردم‏ حق‏ دارند هنگام‏ مراجعه‏ به‏ دادگاه‏ ها و ادارات‏ دولتی‏ به‏ زبان‏ مادری‏ خود تکلم‏ نموده‏ و اسناد و مدارکی‏ را که‏ به‏ این‏ زبان‏ نوشته‏ شده‏ است‏، مبادله‏ و دریافت‏ نمایند. دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ مردم‏ فنلاندی‏ و سویدی‏ زبان‏ را مورد حمایت‏ قرار دهند. دولت‏ موظف‏ است‏ نیازهای‏ فرهنگی‏ و اقتصادی‏ مردم‏ فنلاندی‏ و سویدی‏ زبان‏ را به‏ طور یکسان‏ برآورده‏ سازد.
اصل‏15
عناوین‏ اشرافی‏ و سایر امتیازات‏ موروثی‏ در کشور، ملغی‏ می‏ باشد.
اصل‏16
اصولی‏ که‏ ناظر به‏ حقوق‏ ملت‏ فنلاند می‏ باشد مانع تصویب‏ قوانین‏ محدودکننده‏ آزادی‏ که‏ الزاما هنگام‏ جنگ‏، شورش‏ و یا هر موقعیت‏ استثنایی‏ دیگری‏ که‏ در رابطه‏ با اقدامات‏ جمعی‏ کارمندان‏ و قوای‏ نظامی‏ وضع آن‏ ضروری‏ تشخیص‏ داده‏ می‏ شود، نمی‏ باشد.
اصل‏17
سازمان‏ و تشکیلات‏ اداری‏ و نحوه‏ کار پارلمان‏ را قانون‏ پارلمان‏ معین‏ می‏ کند.
اصل‏18
تقدیم‏ لوایح‏ جدید، اصلاح‏، تفسیر و یا نسخ‏ قوانین‏ جاری‏ در صلاحیت‏ و بر عهده‏ رییس‏ جمهور و پارلمان‏ می‏ باشد. اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ به‏ وسیله‏ رییس‏ جمهور است‏ که‏ آن‏ را با تقدیم‏ لوایح‏ جدید به‏ پارلمان‏ انجام‏ می‏ دهد. پیش‏ نویس‏ لوایح‏ پیشنهادی‏ را شورای‏ وزیران‏ تهیه‏ می‏ کند. در موارد ضرورت‏، بر حسب‏ موضوع‏ و ماهیت‏ لوایح‏ پیشنهادی‏، می‏ توان‏ با دیوان‏ عالی‏ کشور یا دیوان‏ عالی‏ عدالت‏ و یا هر دوی‏ آنها مشورت‏ نمود. روش‏ اعمال‏ حق‏ پارلمان‏ به‏ منظور پیشنهاد لوایح‏ برای‏ تصویب‏ را قانون‏ پارلمان‏ معین‏ می‏ کند.
اصل‏19
لوایحی‏ که‏ توسط پارلمان‏ به‏ تصویب‏ رسیده‏ است‏، جهت‏ توشیح‏ و لازم‏ الاجرا شدن‏ به‏ رییس‏ جمهور تقدیم‏ می‏ گردد. وی‏ می‏ تواند در این‏ مورد مطابق‏ قانون‏ از دیوان‏ عالی‏ قضایی‏ یا دیوان‏ عالی‏ اداری‏ و یا از هر دو دیوان‏ نظر مشورتی‏ استعلام‏ نماید. قانون‏ باید همان‏ طور که‏ به‏ تصویب‏ مجلس‏ رسیده‏ است‏ به‏ استحضار رییس‏ جمهور برسد. چنانچه‏ رییس‏ جمهور قانون‏ مصوب‏ مجلس‏ را امضا ننماید و مجلس‏ ثس‏ از یک‏ بار رای‏ گیری‏ مجدد، آن‏ قانون‏ را بدون‏ هیچگونه‏ تغییری‏ با اکثریت‏ مطلق‏ آرا نمایندگان‏ به‏ تصویب‏ برساند، آن‏ قانون‏ قابل‏ اجرا خواهد بود. در غیر این‏ صورت‏ آن‏ قانون‏ کان‏ لم‏ یکن‏ شناخته‏ خواهد شد. در صورتی‏ که‏ در طول‏ سه‏ ماه‏ پس‏ از این‏ که‏ قانون‏ مصوب‏ مجلس‏ به‏ رییس‏ جمهور ارایه‏ شده‏ و وی‏ آن‏ را امضا ننموده‏ باشد مردود تلقی‏ می‏ گردد.
اصل‏20
در مقدمه‏ هر قانون‏ باید مشخص‏ شود که‏ متن‏ آن‏ مطابق‏ با آرا نمایندگان‏ مجلس‏ بوده‏ و بر حسب‏ رویه‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ برای‏ تصویب‏ قوانین‏ به‏ تصویب‏ رسیده‏ و مقررات‏ لازم‏ در این‏ مورد نیز رعایت‏ گردیده‏ است‏. قانون‏ مصوب‏ مجلس‏ که‏ به‏ استحضار رییس‏ جمهور رسیده‏ باشد و چه‏ به‏ اجرا گذارده‏ شده‏ باشد باید به‏ امضا رییس‏ جمهور و تایید وزیر ذیربط برسد و سپس‏ توسط شورای‏ وزیران‏ در مجموعه‏ قوانین‏ فنلاند منتشر گردید.
اصل‏21
حق‏ صدور فرمان‏ رییس‏ جمهور در رابطه‏ با اجرای‏ قانون‏ را اصل‏ بیست‏ و هشتم‏ تعیین‏ خواهد نمود. رییس‏ جمهور، فرمان‏ اجرای‏ قانون‏ را مطابق‏ با اصل‏ بیست‏ و هشتم‏ صادر می‏ نماید.
اصل‏22
کلیه‏ قوانین‏ و فرامین‏ و همچنین‏ لوایح‏ تقدیمی‏ دولت‏ به‏ پارلمان‏ و پاسخ‏ های‏ آنها و توصیه‏ ها و سایر مدارک‏ و مکتوبات‏ پارلمان‏ که‏ برای‏ دولت‏ ارسال‏ می‏ گردد باید به‏ زبانهای‏ سویدی‏ و فنلاندی‏ نوشته‏ شود.
اصل‏23
رییس‏ جمهور توسط مردم‏ برای‏ یک‏ دوره‏ شش‏ ساله‏ انتخاب‏ می‏ گردد. این‏ انتخاب‏ توسط سیصد نفر رای‏ دهنده‏ انجام‏ می‏ شود. در گزینش‏ این‏ افراد همان‏ روش‏ اخذ آرا که‏ به‏ موجب‏ قوانین‏ فعلی‏ انتخابات‏ پارلمان‏ با در نظر گرفتن‏ شایستگی‏ رای‏ دهندگان‏ در حال‏ حاضر برای‏ انتخاب‏ نمایندگان‏ مجلس‏ اعمال‏ می‏ گردد، رعایت‏ خواهد شد. گزینش‏ انتخاب‏ کنندگان‏ در پانزدهم‏ و شانزدهم‏ ماه‏ ژانویه‏ انجام‏ خواهد شد و یک‏ ماه‏ بعد یعنی‏ در پانزدهم‏ ماه‏ فوریه‏، این‏ تعداد در یک‏ گردهم‏ آیی‏ که‏ به‏ ریاست‏ نخست‏ وزیر برگزار خواهد شد با رای‏ مخفی‏ رییس‏ جمهور را انتخاب‏ خواهند کرد. هر گاه‏ کاندیدایی‏ موفق‏ به‏ کسب‏ نیمی‏ از آرا گردد، برنده‏ اعلام‏ خواهد شد در غیر این‏ صورت‏ بلافاصله‏، دوباره‏ رای‏ گیری‏ خواهد شد. هر گاه‏ در نوبت‏ دوم‏ نیز کاندیدایی‏ موفق‏ به‏ کسب‏ اکثریت‏ مطلق‏ آرا نگردد یک‏ رای‏ گیری‏ دیگر میان‏ دو کاندیدایی‏ که‏ بالاترین‏ تعداد آرا را در دومین‏ رای‏ گیری‏ کسب‏ کرده‏ اند، انجام‏ خواهد شد و در صورت‏ تساوی‏ آرا برنده‏ به‏ قید قرعه‏ انتخاب‏ خواهد شد. هر گاه‏ یک‏ نماینده‏ مجلس‏ به‏ عنوان‏ رییس‏ جمهور انتخاب‏ شود، وکالت‏ نامه‏ او به‏ عنوان‏ نماینده‏ مجلس‏، باطل‏ خواهد شد. در مورد کارمندانی‏ که‏ به‏ عنوان‏ رییس‏ جمهور انتخاب‏ می‏ شوند فرض‏ بر این‏ است‏ که‏ از شغل‏ اولیه‏ خود استعفا نموده‏ اند. در صورتی‏ که‏ روزهای‏ تعیین‏ شده‏ در این‏ اصل‏ و یا اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ اساسی‏ مصادف‏ با روز یکشنبه‏ و یا تعطیل‏ عمومی‏ شود گزینش‏ انتخاب‏ کنندگان‏ در نزدیکترین‏ روز غیر تعطیل‏ بعد از آن‏ انجام‏ خواهد شد.
اصل‏24
رییس‏ جمهور در روز اول‏ ماه‏ مارس‏ پس‏ از انتخابات‏ عهده‏ دار انجام‏ وظایف‏ مربوطه‏ خواهد شد و در همان‏ روز در پیشگاه‏ پارلمان‏ به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد می‏ کند: “من‏ ( نام‏ و نام‏ خانوادگی‏ ) به‏ عنوان‏ رییس‏ جمهور منتخب‏ مردم‏ فنلاند سوگند یاد می‏ کنم‏ که‏ صادقانه‏ از قانون‏ اساسی‏ و سایر قوانین‏ کشور پیروی‏ نموده‏ و در راه‏ تامین‏ رفاه‏ و سعادت‏ مردم‏ فنلاند نهایت‏ کوشش‏ خود را به‏ عمل‏ آورم‏.
اصل‏25
در صورتی‏ که‏ رییس‏ جمهور، قادر به‏ انجام‏ وظایف‏ خود نباشد نخست‏ وزیر به‏ طور موقت‏ جانشین‏ وی‏ خواهد شد و اگر او نیز معذور از انجام‏ وظایف‏ خود باشد در این‏ صورت‏ وزیری‏ که‏ به‏ موجب‏ اصل‏ سی‏ و نهم‏ مشاور نخست‏ وزیر می‏ باشد به‏ انجام‏ امور محوله‏ خواهد پرداخت‏. در صورت‏ عدم‏ توانایی‏ رییس‏ جمهور، در اسرع‏ وقت‏ رییس‏ جمهور جدیدی‏ انتخاب‏ خواهد شد. در صورتی‏ که‏ نخست‏ وزیر و یا وزیری‏ که‏ به‏ جای‏ رییس‏ جمهور انجام‏ وظیفه‏ می‏ کند نماینده‏ پارلمان‏ هم‏ باشد، در طول‏ مدت‏ جانشینی‏ از انجام‏ امور مربوطه‏ به‏ نمایندگی‏ پارلمان‏ معاف‏ خواهد بود.
اصل‏26
رییس‏ جمهور در قبال‏ انجام‏ وظایف‏ خود مقرری‏ سالیانه‏ ای‏ که‏ قانون‏ میزان‏ آن‏ را تعیین‏ خواهد نمود، دریافت‏ می‏ نماید. این‏ مبلغ در طول‏ خدمت‏ او افزایش‏ و یا کاهش‏ نخواهد یافت‏.
اصل‏27
رییس‏ جمهور می‏ تواند پارلمان‏ را به‏ اجلاس‏ فوق‏ العاده‏ فراخواند و فرمان‏ انتخابات‏ داخلی‏ پارلمان‏ را صادر نماید و جلسات‏ قانونگذاری‏ را افتتاح‏ و یا ختم‏ آنها را اعلام‏ نماید. همچنین‏ وی‏ می‏ تواند پارلمان‏ را منحل‏ نموده‏ و فرمان‏ انتخابات‏ جدید را صادر نماید.
اصل‏28
رییس‏ جمهور حق‏ صدور فرامینی‏ که‏ سابقا توسط قوانین‏ اداری‏ تنظیم‏ می‏ کرده‏ است‏ را به‏ جز در مواردی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ طریق‏ دیگری‏ مقرر نموده‏ و یا در مواردی‏ که‏ حق‏ صدور فرمان‏ به‏ شورای‏ وزیران‏ اختصاص‏ یافته‏ است‏ را خواهد داشت‏. همچنین‏ صدور فرامینی‏ که‏ ناظر به‏ اجرای‏ قوانین‏، اداره‏ امور املاک‏ و اموال‏ دولتی‏ و اعمال‏ خدمات‏ اداری‏ و مئسسات‏ دولتی‏ خواهند بود نیز بر عهده‏ رییس‏ جمهور است‏، مواردی‏ که‏ ناظر به‏ تغییر قوانین‏ می‏ باشد از قاعده‏ فوق‏ مستثنی‏ می‏ باشد. موارد مشروحه‏ در بند دوم‏ اصل‏ بیستم‏ که‏ ناظر به‏ رویه‏ صدور و انتشار و قوانین‏ می‏ باشد در مورد این‏ فرامین‏ نیز لازم‏ الاجرا است‏.
اصل‏29
رییس‏ جمهور می‏ تواند در موارد خاص‏ و پس‏ از کسب‏ نظر دیوان‏ عالی‏ کشور، مجرمین‏ را عفو نماید و یا اجرای‏ مجازاتها را به‏ صورت‏ تعلیق‏ درآورده‏ و یا در مجازات‏ مجرمین‏ تخفیف‏ قایل‏ شود. در مورد عفو عضوی‏ از شورای‏ وزیران‏ و یا وزیر دادگستری‏ باید قوانین‏ و شرایط موجود رعایت‏ شود. عفو عمومی‏ فقط به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ امکان‏ پذیر است‏. رییس‏ جمهور می‏ تواند در صورتی‏ که‏ موارد عفو و بخشودگی‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ باشد از آن‏ استفاده‏ نماید.
اصل‏30
فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏ نیز با رییس‏ جمهور است‏. وی‏ می‏ تواند به‏ هنگام‏ جنگ‏ اختیارات‏ خود را به‏ فرد دیگری‏ واگذار نماید.
اصل‏31
رییس‏ جمهور می‏ تواند تابعیت‏ فنلاند را به‏ اتباع‏ سایر ملل‏ اعطا نموده‏ و از اتباع‏ فنلاند سلب‏ تابعیت‏ نماید.
اصل‏32
نظارت‏ بر نحوه‏ اداره‏ امور کشور بر عهده‏ رییس‏ جمهور است‏. بدین‏ لحاظ وی‏ می‏ تواند اطلاعات‏ لازم‏ را از سران‏ وزارتخانه‏ ها و یا مئسسات‏ دولتی‏ کسب‏ نموده‏ و در صورت‏ لزوم‏ اقدام‏ به‏ صدور حکم‏ بازرسی‏ نماید.
اصل‏33
رییس‏ جمهور، مسیولیت‏ نظارت‏ بر روابط دیپلماتیک‏ فنلاند با کشورهای‏ خارجی‏ را به‏ عهده‏ دارد. در صورتی‏ که‏ معاهداتی‏ که‏ رییس‏ جمهور با کشورهای‏ خارجی‏ منعقد می‏ نماید حاوی‏ مطالبی‏ باشد که‏ اخذ تصمیم‏ در مورد آنها در حوزه‏ صلاحیت‏ قوه‏ مقننه‏ بوده‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی‏ نیاز به‏ کسب‏ رضایت‏ مجلس‏ دارد باید جهت‏ تصویب‏، آنها را در پارلمان‏ مطرح‏ نماید. اعلان‏ جنگ‏ و صلح‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ با رییس‏ جمهور است‏، کلیه‏ مکاتبات‏ با کشورهای‏ خارجی‏ و نمایندگان‏ دیپلماتیک‏ فنلاندی‏ مقیم‏ خارج‏ از کشور باید از طریق‏ وزیری‏ که‏ انجام‏ امور مربوط به‏ روابط خارجی‏ در حوزه‏ صلاحیت‏ وزارتخانه‏ او قرار دارد، صورت‏ گیرد.
اصل‏34
رییس‏ جمهور، در جلسه‏ شورای‏ وزیران‏ و بر اساس‏ گزارش‏ وزیری‏ که‏ مسایل‏ مطروحه‏ در حوزه‏ صلاحیت‏ وزارتخانه‏ او قرار دارد، تصمیمات‏ لازم‏ را اتخاذ می‏ کند. تصمیمات‏ متخذه‏ زمانی‏ دارای‏ اعتبار قانونی‏ می‏ گردد که‏ به‏ امضای‏ مشترک‏ رییس‏ جمهور و وزیری‏ که‏ تصمیم‏ بر اساس‏ گزارش‏ او اخذ گردیده‏ است‏، برسد. این‏ قاعده‏ شامل‏ مواردی‏ که‏ در اصول‏ سی‏ و دوم‏ و چهل‏ و هفتم‏ به‏ آنها اشاره‏ گردیده‏ است‏، نمی‏ شود. هر گاه‏ کلیه‏ اعضای‏ شورای‏ وزیران‏ مشمول‏ تصمیم‏ رییس‏ جمهور گردند، باید تصمیم‏ متخذه‏ را علاوه‏ بر خود او، گزارشگر اختصاصی‏ ( * ) شورا نیز امضا نماید. <‎‎‎<‎‎‎ پاورقی‏*: کارمند دولتی‏ که‏ درباره‏ موضوعات‏ مربوط، به‏ شورا گزارش‏ می‏ دهد.>‎‎‎>‎‎‎ مقررات‏ ویژه‏ راجع به‏ چگونگی‏ اداره‏ امور مربوط به‏ فرماندهی‏ نظامی‏ و یا انتصابات‏ ارتش‏ و همچنین‏ امضای‏ متقابل‏ تصمیمات‏ رییس‏ جمهور را قانون‏ معین‏ می‏ کند. شخص‏ دیگری‏ که‏ با رییس‏ جمهور مشترکا تصمیمات‏ متخذه‏ را امضا می‏ نماید، مسیول‏ صحت‏ و درستی‏ سندی‏ که‏ آن‏ را رییس‏ جمهور تهیه‏ نموده‏ است‏ نیز می‏ باشد.
اصل‏35
در صورتی‏ که‏ وزیری‏ متوجه‏ شود که‏ تصمیم‏ متخذه‏ توسط رییس‏ جمهور بر خلاف‏ قانون‏ است‏، باید نظر خود را در شورای‏ وزیران‏ مطرح‏ نماید تا طبق‏ اصل‏ چهل‏ و پنجم‏ عمل‏ شود. در صورتی‏ که‏ تصمیمی‏ بر خلاف‏ قانون‏ اساسی‏ توسط رییس‏ جمهور اتخاذ شود وزیر مربوطه‏ باید از امضای‏ آن‏ خودداری‏ نماید.
اصل‏36
اعضا شورای‏ وزیران‏ باید از میان‏ افراد فنلاندی‏ الاصل‏ که‏ معروف‏ به‏ شرافت‏ و لیاقت‏ هستند انتخاب‏ گردیده‏ و نیز باید موفق‏ به‏ کسب‏ رای‏ اعتماد از پارلمان‏ گردند. وزیر دادگستری‏ و حداقل‏ یک‏ وزیر دیگر باید دارای‏ تحصیلات‏ حقوقی‏ باشند.
اصل‏37
یکی‏ از اعضا شورای‏ وزیران‏، وزیر دادگستری‏ خواهد بود که‏ باید در علم‏ حقوق‏ احاطه‏ کامل‏ داشته‏ باشد. برای‏ وی‏ معاونی‏ نیز انتخاب‏ می‏ گردد که‏ او را در انجام‏ امور یاری‏ نماید که‏ در صورت‏ لزوم‏ نیز به‏ جای‏ وزیر، انجام‏ وظیفه‏ خواهد نمود.
اصل‏38
شورای‏ وزیران‏ به‏ منظور اداره‏ امور مملکت‏ دارای‏ تعدادی‏ کافی‏ وزیر خواهد بود. هر وزارتخانه‏ توسط یک‏ وزیر اداره‏ می‏ شود. تعداد وزرا و حدود صلاحیت‏ و وظایف‏ آنها را قانون‏ معین‏ می‏ کند ولی‏ جزییات‏ وظایف‏ محوله‏ به‏ هر یک‏ از وزرا و تقسیم‏ کار در میان‏ آنها و سازمان‏ و تشکیلات‏ اداری‏ شورای‏ وزیران‏ به‏ موجب‏ تصویب‏ نامه‏، تعیین‏ می‏ گردد.
اصل‏39
شورای‏ وزیران‏ به‏ ریاست‏ نخست‏ وزیر تشکیل‏ می‏ شود و در صورتی‏ که‏ نخست‏ وزیر قادر به‏ شرکت‏ در جلسات‏ شورا نباشد، شخصی‏ که‏ توسط رییس‏ جمهور به‏ قایم‏ مقامی‏ او برگزیده‏ شده‏ باشد، عهده‏ دار انجام‏ وظایف‏ نخست‏ وزیر خواهد شد و در صورتی‏ که‏ شخص‏ اخیر هم‏ قادر به‏ شرکت‏ در جلسات‏ شورا نباشد، عالیرتبه‏ ترین‏ وزیری‏ که‏ در شورا حاضر می‏ باشد ریاست‏ آن‏ را به‏ عهده‏ خواهد گرفت‏. هنگامی‏ که‏ رییس‏ جمهور در جلسات‏ حضور می‏ یابد ریاست‏ جلسات‏ به‏ عهده‏ او خواهد بود. هرگاه‏ به‏ موجب‏ اصل‏ بیست‏ و پنجم‏، نخست‏ وزیر یا وزیر دیگری‏ جانشین‏ رییس‏ جمهور را به‏ عهده‏ بگیرد، از انجام‏ وظایف‏ معمولی‏ خود به‏ عنوان‏ وزیر معاف‏ خواهد بود.
اصل‏40
به‏ جز تصمیم‏ گیری‏ درباره‏ موضوعاتی‏ که‏ به‏ علت‏ ماهیت‏ خاص‏ خود طی‏ حکمی‏ بر عهده‏ وزیر مربوطه‏ گذاشته‏ می‏ شود تا به‏ عنوان‏ عالیرتبه‏ ترین‏ عضو وزارتخانه‏ اقدام‏ لازم‏ را در مورد آن‏ معمول‏ دارد سایر امور محوله‏ به‏ شورای‏ وزیران‏، در جلسات‏ عمومی‏ مورد بررسی‏ و اتخاذ تصمیم‏ قرار می‏ گیرند.
اصل‏41
شورای‏ وزیران‏ نسبت‏ به‏ اجرای‏ تصمیمات‏ رییس‏ جمهور اقدام‏ نموده‏ و درباره‏ موضوعاتی‏ که‏ طبق‏ قانون‏ در حوزه‏ صلاحیت‏ آن‏ قرار دارد و همچنین‏ رسیدگی‏ به‏ سایر مسایل‏ دولتی‏ و اداری‏ که‏ در قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ عادی‏، فرامین‏ و یا تصویب‏ نامه‏ های‏ دیگری‏ بر عهده‏ رییس‏ جمهور و وزرا به‏ عنوان‏ عالیرتبه‏ ترین‏ عضو یک‏ وزارتخانه‏ و مقامات‏ دونپایه‏ دیگری‏ قرار داده‏ نشده‏ است‏ رسیدگی‏ و تصمیمات‏ مقتضی‏ اتخاذ می‏ نماید. حدود و مواردی‏ که‏ به‏ موجب‏ آن‏ اداره‏ امور قوه‏ قضاییه‏، دانشگاه‏ هلسینکی‏ و نیروهای‏ مسلح‏ را خارج‏ از حیطه‏ صلاحیت‏ شورای‏ وزیران‏ قرار می‏ دهد به‏ موجب‏ قانون‏ معین‏ می‏ گردد.
اصل‏42
در صورت‏ بروز تردید در صلاحیت‏ شورای‏ وزیران‏ به‏ هنگام‏ رسیدگی‏ به‏ مس‏إله‏ ای‏ خاص‏، اتخاذ تصمیم‏ در مورد تایید صلاحیت‏ این‏ شورا، بر عهده‏ رییس‏ جمهور می‏ باشد.
اصل‏43
اعضای‏ شورای‏ وزیران‏ در رابطه‏ با نحوه‏ اداره‏ امور مملکت‏ در برابر پارلمان‏، مسیول‏ می‏ باشند. هر یک‏ از اعضای‏ شورای‏ وزیران‏ در قبال‏ تصمیمی‏ که‏ در اتخاذ آن‏ شرکت‏ داشته‏ است‏ مس‏إول‏ است‏ مگر آن‏ که‏ دلایل‏ مخالف‏ خود را با تصمیم‏ متخذه‏ صریحا در صورتجلسه‏ قید نموده‏ باشد.
اصل‏44
کلیه‏ موضوعاتی‏ که‏ در شورای‏ وزیران‏ مطرح‏ می‏ گردد باید توسط وزیری‏ که‏ رسیدگی‏ به‏ آن‏ موضوع‏ در صلاحیت‏ او قرار دارد تهیه‏ و در شورا مطرح‏ گردیده‏ باشد. هر وزارتخانه‏ در محدوده‏ اختیارات‏ خود، اقدامات‏ لازم‏ جهت‏ نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏، فرمانها و تصویب‏ نامه‏ های‏ شورای‏ وزیران‏ را معمول‏ خواهد داشت‏.
اصل‏45
هر گاه‏ شورای‏ وزیران‏ تصمیم‏ متخذه‏ توسط رییس‏ جمهور که‏ برای‏ اجرا به‏ آن‏ شورا ارسال‏ گردیده‏ است‏ را مغایر قانون‏ تشخیص‏ دهد ثس‏ از استماع‏ نظرات‏ وزیر دادگستری‏ از رییس‏ جمهور درخواست‏ می‏ کند که‏ یا پیشنهاد خود را پس‏ بگیرد و یا آن‏ را اصلاح‏ نماید و در صورتی‏ که‏ رییس‏ جمهور همچنان‏ به‏ اجرای‏ تصمیم‏ فوق‏ بدون‏ هیچگونه‏ تغییری‏ اصرار داشته‏ باشد شورا باید غیر قابل‏ اجرا بودن‏ نظریه‏ فوق‏ را اعلام‏ نماید.
اصل‏46
وزیر دادگستری‏ باید مراقبت‏ نماید که‏ اولیا امور و مقامات‏ دولتی‏ از قوانین‏ و مقررات‏ به‏ نحوی‏ پیروی‏ نموده‏ و وظایف‏ خود را به‏ طریقی‏ انجام‏ دهند که‏ به‏ حقوق‏ هیچکس‏ تجاوز نگردد. وزیر دادگستری‏ موظف‏ است‏ که‏ به‏ عنوان‏ دادستان‏ کل‏ در دیوان‏ عالی‏ عدالت‏ اداری‏ شرکت‏ کرده‏ و از حقوق‏ دولت‏ دفاع‏ نماید و در صورتی‏ که‏ لازم‏ باشد در دادگاه‏ های‏ دیگری‏ محاکماتی‏ برقرار نماید و یا دستور انجام‏ آنها را بدهد و در مقام‏ خود به‏ عنوان‏ دادستان‏ کل‏ کشور بر کار کلیه‏ دادستانهای‏ عمومی‏ نظارت‏ نماید و آنان‏ نیز موظف‏ به‏ ثیروی‏ از دستورات‏ وی‏ می‏ باشند. وزیر دادگستری‏ می‏ تواند در جلسات‏ شورای‏ وزیران‏ و سایر دوایر دولتی‏ و یا محاکمات‏ شرکت‏ نماید و به‏ صورت‏ جلسات‏ مجامع فوق‏ و سایر محافل‏ دولتی‏ دسترسی‏ یابد.
اصل‏47
هر گاه‏ در اجرای‏ وظایف‏ محوله‏، شورای‏ وزیران‏ و یا هر یک‏ از اعضای‏ آن‏ از قانون‏ تخطی‏ نمایند وزیر دادگستری‏ موظف‏ است‏ که‏ موضوع‏ را بررسی‏ نموده‏ و موارد تخطی‏ از قانون‏ را بیان‏ نماید. هر گاه‏ اظهارات‏ وزیر دادگستری‏ مورد عنایت‏ قرار نگرفت‏، وی‏ می‏ تواند دستور ثبت‏ و ضبط آنها در صورت‏ مذاکرات‏ را بدهد. وزیر دادگستری‏ می‏ تواند رییس‏ جمهور را در مورد موضوع‏ مورد اختلاف‏ ارشاد نماید. هر گاه‏ غیر قانونی‏ بودن‏ موضوع‏، به‏ حدی‏ باشد که‏ مستلزم‏ محاکمه‏ عضوی‏ از اعضا شورای‏ وزیران‏ به‏ طوری‏ که‏ در اصل‏ 59 به‏ آن‏ اشاره‏ گردیده‏ است‏، باشد و رییس‏ جمهور نیز دستور چنین‏ محاکمه‏ ای‏ را بدهد، در این‏ صورت‏ رسیدگی‏ توسط وزیر دادگستری‏ انجام‏ خواهد گرفت‏. چنانچه‏ رییس‏ جمهور انجام‏ چنین‏ محاکمه‏ ای‏ را لازم‏ نبیند وزیر دادگستری‏ مجاز است‏ که‏ موضوع‏ را به‏ پارلمان‏ گزارش‏ دهد. در صورتی‏ که‏ رییس‏ جمهور ضمن‏ تقدیم‏ کیفرخواستی‏ نسبت‏ به‏ محاکمه‏ وزیر دادگستری‏ تصمیم‏ بگیرد در این‏ صورت‏ رسیدگی‏ به‏ این‏ موضوع‏ توسط شخصی‏ که‏ رییس‏ جمهور برای‏ انجام‏ این‏ منظور انتخاب‏ می‏ نماید انجام‏ خواهد شد. هر گاه‏ رییس‏ جمهور، در انجام‏ وظایف‏ محوله‏ مرتکب‏ اعمال‏ غیر قانونی‏ گردد، وزیر دادگستری‏ طبق‏ رویه‏ ای‏ که‏ فوقا به‏ آن‏ اشاره‏ گردید اقدام‏ خواهد نمود. هر گاه‏ رییس‏ جمهور از سوی‏ وزیر دادگستری‏ و یا شورای‏ وزیران‏، متهم‏ به‏ جرم‏ خیانت‏ به‏ کشور و یا خیانت‏ دیگری‏ شود، مراتب‏ باید به‏ پارلمان‏ گزارش‏ داده‏ شود و اگر پارلمان‏ با اکثریت‏ سه‏ چهارم‏ آرا تصمیم‏ گرفت‏ که‏ رییس‏ جمهور را تحت‏ تعقیب‏ قرار دهد، در این‏ صورت‏ وزیر دادگستری‏ او را در دیوان‏ عالی‏ کشور محاکمه‏ خواهد کرد و در این‏ اثنا رییس‏ جمهور از انجام‏ وظایف‏ رسمی‏ خود، معاف‏ خواهد بود. جز در موارد مذکور رییس‏ جمهور را نمی‏ توان‏ به‏ خاطر اعمال‏ اداریش‏ تحت‏ تعقیب‏ قرار داد.
اصل‏48
وزیر دادگستری‏ باید همه‏ ساله‏ در مورد اقدامات‏ انجام‏ شده‏ و نظریاتی‏ که‏ در مورد رعایت‏ قانون‏ دارد گزارش‏ به‏ رییس‏ جمهور و مجلس‏ تقدیم‏ نماید و در صورتی‏ که‏ رییس‏ جمهور یا پارلمان‏ تقاضا نماید وزیر دادگستری‏ اطلاعات‏ خود را در اختیار آنها قرار داده‏ و راهنمایی‏ های‏ لازم‏ را نسبت‏ به‏ آنها مبذول‏ خواهد داشت‏.
اصل‏49
رییس‏ پارلمان‏ برای‏ یک‏ دوره‏ چهارساله‏ و طبق‏ آیین‏ نامه‏ داخلی‏ آن‏ انتخاب‏ می‏ گردد. رییس‏ پارلمان‏ باید فردی‏ کاملا آگاه‏ و مسلط به‏ امور حقوقی‏ باشد. او به‏ منزله‏ نماینده‏ قضایی‏ پارلمان‏ محسوب‏ می‏ گردد. نماینده‏ قضایی‏ با رعایت‏ دستوراتی‏ که‏ از سوی‏ پارلمان‏ به‏ او داده‏ می‏ شود بر اجرای‏ قانون‏ در داگاه‏ ها و سایر مراجع نظارت‏ خواهد کرد. همزمان‏ با انتخاب‏ نماینده‏ قضایی‏ و برای‏ همان‏ مدت‏ و طبق‏ رویه‏ ای‏ که‏ فوقا به‏ آن‏ اشاره‏ گردید قایم‏ مقامی‏ نیز برای‏ او انتخاب‏ می‏ گردد تا در صورت‏ معذوریت‏ نماینده‏ قضایی‏ از انجام‏ وظایف‏ محوله‏، به‏ جای‏ او خدمت‏ نماید. نماینده‏ قضایی‏ پارلمان‏ نیز مانند وزیر دادگستری‏ حق‏ شرکت‏ در جلسات‏ شورای‏ وزیران‏، محاکمات‏ دادگستری‏، دوایر دولتی‏ را خواهد داشت‏. وی‏ همچنین‏ حق‏ دسترسی‏ به‏ متن‏ مذاکرات‏ شورای‏ وزیران‏ و صورت‏ جلسه‏ محاکمات‏ را داشته‏ و طبق‏ اختیاراتی‏ که‏ قانون‏ به‏ او تفویض‏ نموده‏ خطاکاران‏ و مقصرین‏ را محاکمه‏ نموده‏ و یا ترتیب‏ محاکمه‏ آنها را می‏ دهد. نماینده‏ قضایی‏ ضمن‏ گزارش‏ سالیانه‏ ای‏ که‏ به‏ پارلمان‏ تقدیم‏ می‏ کند نظرات‏ خود را راجع به‏ رعایت‏ و یا عدم‏ رعایت‏ قانون‏ توسط قوه‏ مقننه‏ در طول‏ یک‏ سال‏ بیان‏ خواهد کرد.
اصل‏50
تقسیمات‏ کشوری‏ فنلاند برای‏ اداره‏ امور کشور به‏ صورت‏ استانداری‏ فرمانداری‏ و بخشداری‏ می‏ باشد. هر گونه‏ تغییر در تعداد استانها به‏ موجب‏ قانون‏ صورت‏ خواهد گرفت‏. تغییرات‏ دیگر در مورد تقسیمات‏ اداری‏ توسط شورای‏ وزیران‏ انجام‏ می‏ گیرد مگر آن‏ که‏ قانون‏ ترتیب‏ دیگری‏ مقرر نماید. در تغییر مرزهای‏ مناطق‏ اداری‏ کشور تا آنجا که‏ اوضاع‏ میسر است‏ باید در هر منطقه‏ تنها افرادی‏ که‏ منحصرا به‏ یکی‏ از زبانهای‏ فنلاندی‏ و یا سوإدی‏ صحبت‏ می‏ نمایند زندگی‏ کنند و یا این‏ که‏ حتی‏ المقدور اقلیت‏ زبانی‏ در هر منطقه‏ به‏ حداقل‏ ممکن‏ رسانده‏ شود.
اصل‏51
اداره‏ امور هر استان‏ به‏ عهده‏ یک‏ استاندار می‏ باشد. بخش‏ ها طبق‏ قانون‏ خودمختاری‏ اداره‏ خواهند شد. روش‏ و حدود تسری‏ خودمختاری‏ به‏ نواحی‏ بزرگتر از بخش‏ ها را قانون‏ معین‏ می‏ کند. در مورد تعیین‏ حدود این‏ قبیل‏ مناطق‏ مقررات‏ مذکور در اصل‏ پنجاهم‏ لازم‏ الاجرا خواهد بود.
اصل‏52
دوایر دولتی‏ موجود و یا آن‏ شعبی‏ که‏ منبعد برای‏ ادارات‏ دولتی‏ بوجود می‏ آیند تابع مقررات‏ خاصی‏ خواهند بود.
اصل‏53
دیوان‏ عالی‏ کشور عالیترین‏ مرجع فرجام‏ خواهی‏ می‏ باشد. این‏ دیوان‏ همچنین‏ بر اجرای‏ عدالت‏ توسط قضات‏، نظارت‏ عالیه‏ خواهد داشت‏.
اصل‏54
دیوان‏ عالی‏ کشور از یک‏ رییس‏ و تعداد کافی‏ مستشار قضایی‏ تشکیل‏ می‏ شود. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ دیوان‏ عالی‏ کشور را وزارتخانه‏ ای‏ که‏ رسیدگی‏ به‏ امور دادگستری‏ در صلاحیت‏ آن‏ می‏ باشد تعیین‏ می‏ کند. سرپرست‏ وزارتخانه‏ مذکور به‏ منظور مشورت‏ راجع به‏ امور مربوطه‏ در دیوان‏ عالی‏ کشور حضور می‏ یابد. اخذ تصمیم‏ درباره‏ بعضی‏ از موارد به‏ طور معمول‏ توسط پنج‏ تن‏ از مستشاران‏ به‏ عمل‏ می‏ آید مگر آن‏ که‏ رسیدگی‏ به‏ بعضی‏ از امور دیگر به‏ استفاده‏ از تعداد کمتر و یا بیشتر مستشار نیاز داشته‏ باشد.
اصل‏55
سازمان‏ اداری‏ دادگاه‏ های‏ عمومی‏ و مراجع فرجامی‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.
اصل‏56
دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ جز در چند مورد آخرین‏ مراجع فرجام‏ خواهی‏ از قوانین‏ اداری‏ است‏. این‏ دیوان‏ همچنین‏ بر اجرای‏ عدالت‏ اداری‏ توسط مقامات‏ مسیول‏ نظارت‏ می‏ نماید.
اصل‏57
دیوان‏ عالی‏ عدالت‏ اداری‏ از یک‏ رییس‏ و تعداد کافی‏ مستشار تشکیل‏ می‏ گردد. مفاد اصل‏ پنجاه‏ و سوم‏ در مورد حداقل‏ تعداد لازم‏ مستشاران‏ دیوان‏ عالی‏ کشور که‏ با حضور آنها جلسه‏ رسیدگی‏ رسمیت‏ می‏ یابد در مورد دیوان‏ عالی‏ عدالت‏ اداری‏ نیز لازم‏ الاجرا است‏.
اصل‏58
هر گاه‏ دیوان‏ عالی‏ عدالت‏ و دیوان‏ عالی‏ کشور اصلاح‏ و یا تغییر قانون‏ یا تصویب‏ نامه‏ ای‏ را لازم‏ بدانند، مراتب‏ را طی‏ درخواستی‏ برای‏ رییس‏ جمهور ارسال‏ می‏ دارند.
اصل‏59
هر گاه‏ وزیر دادگستری‏ و یا عضوی‏ از اعضا شورای‏ دولتی‏ و یا دیوان‏ عالی‏ عدات‏ اداری‏ و یا دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ خاطر انجام‏ عملی‏ غیر قانونی‏ تحت‏ تعقیب‏ قرار گیرند موضوع‏، در دادگاه‏ ویژه‏ ای‏ تحت‏ عنوان‏ “دادگاه‏ ویژه‏ استیضاح‏” که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ خاصی‏ تشکیل‏ می‏ شود، تحت‏ بررسی‏ قرار می‏ گیرد. هر گاه‏ به‏ موجب‏ تصمیم‏ پارلمان‏ یکی‏ از افراد فوق‏ الذکر تحت‏ تعقیب‏ قرار گیرند، نماینده‏ قضایی‏ پارلمان‏ به‏ عنوان‏ دادستان‏ انجام‏ وظیفه‏ خواهد کرد.
اصل‏60
علاوه‏ بر موارد مذکور در اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏، دادگاه‏ های‏ ویژه‏ دیگری‏ نیز به‏ موجب‏ قانون‏ بوجود خواهند آمد. تشکیل‏ محاکم‏ استثنایی‏ ممنوع‏ می‏ باشد.
اصل‏61
مالیاتها که‏ شامل‏ عوارض‏ گمرکی‏ نیز می‏ گردند به‏ موجب‏ قانون‏، برای‏ یک‏ دوره‏ محدود و یا نامحدود وضع می‏ شوند. این‏ رویه‏ همچنین‏ در مورد الغا و یا تغییر مالیاتهایی‏ که‏ سابقا به‏ منظور تامین‏ مخارج‏ عمومی‏ وضع گردیده‏ اند نیز لازم‏ الاجرا است‏. به‏ استثنای‏ موارد مشروحه‏ در بند یک‏ اصل‏ شصت‏ و نهم‏ مالیاتهایی‏ که‏ برای‏ مدت‏ محدودی‏ وضع گردیده‏ اند، پس‏ از گذشت‏ مدت‏ مقرر، دیگر دریافت‏ نمی‏ گردند.
اصل‏62
اصول‏ کلی‏ در رابطه‏ با عوارضی‏ که‏ باید به‏ مناسبت‏ استفاده‏ از خدمات‏ عمومی‏ که‏ توسط مامورین‏ دولتی‏ انجام‏ می‏ شود و مدارکی‏ که‏ توسط آنها صادر می‏ گردد و همچنین‏ عوارضی‏ که‏ باید به‏ مناسبت‏ استفاده‏ از خدمات‏ پستی‏، راه‏ آهن‏، کانالها، بیمارستانها، مدارس‏ و سایر مومسسات‏ عمومی‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ پرداخت‏ شود، به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ شود.
اصل‏63
تجارت‏ دولتی‏ و بهره‏ برداری‏ از دارایی‏ ها و اموال‏ دولتی‏ که‏ دارای‏ عواید می‏ باشد مطابق‏ قوانین‏ موجود خواهد بود.
اصل‏64
انجام‏ استقراضهای‏ دولتی‏ باید با تصویب‏ پارلمان‏ باشد.
اصل‏65
اصول‏ حاکم‏ بر تنظیم‏ بودجه‏ وزارتخانه‏ ها، مئسسات‏ دولتی‏ و همچنین‏ اصلاح‏ یا ابطال‏ اصول‏ قبلی‏ و مسایل‏ مربوط به‏ حق‏ بازنشستگی‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. تاسیس‏ ادارات‏ و وزارتخانه‏ های‏ جدید فقط در محدوده‏ مجاز بودجه‏ سالیانه‏ انجام‏ خواهد شد. به‏ جز مبالغی‏ که‏ برای‏ منظورهای‏ فوق‏ در بودجه‏ سالیانه‏ اختصاص‏ پیدا کرده‏ و به‏ تصویب‏ پارلمان‏ رسیده‏ اند هیچگونه‏ حق‏ بازنشستگی‏ و یا اعانه‏ دیگری‏ پرداخت‏ نخواهد شد.
اصل‏66
لایحه‏ بودجه‏ سالیانه‏ که‏ در آن‏ درآمد و هزینه‏ های‏ سال‏ مالی‏ بعد نیز منظور می‏ گردد به‏ همان‏ ترتیبی‏ که‏ در مورد سایر قوانین‏ اجرا می‏ گردد، به‏ تصویب‏ پارلمان‏ رسیده‏ و اعلان‏ و منتشر خواهد شد. جهت‏ حذف‏ اعتباراتی‏ که‏ قبلا در بودجه‏ سالیانه‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏ ولی‏ در زمان‏ اجرای‏ بودجه‏، برای‏ مصرف‏ آن‏ محلی‏ وجود ندارد مقررات‏ خاصی‏ معین‏ می‏ گردد.
اصل‏67
مالیاتها و درآمدهایی‏ را که‏ مطابق‏ قانون‏ و تصویبنامه‏ های‏ سال‏ قبل‏ از تصویب‏ قانون‏ بودجه‏ دریافت‏ آنها اجباری‏ اعلام‏ گردیده‏ است‏ را نمی‏ توان‏ از بودجه‏ آن‏ سال‏ حذف‏ نمود.
اصل‏68
سود و بهره‏ سالیانه‏ ای‏ که‏ به‏ استقراضات‏ دولتی‏ و سایر مخارج‏ تعلق‏ گرفته‏ و پرداخت‏ آن‏ مطابق‏ با مقررات‏ حاکم‏ در سال‏ مالی‏ بعد انجام‏ می‏ گیرد را باید بدون‏ کسورات‏ در بودجه‏ منظور نمود. بودجه‏ باید شامل‏ اعتباراتی‏ باشد که‏ بتواند هزینه‏ هایی‏ که‏ بر اساس‏ قوانین‏ و یا تصویب‏ نامه‏ ها در بودجه‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ ولی‏ به‏ عنوان‏ یک‏ رقم‏ مخصوص‏ در آن‏ منظور نگردیده‏ است‏ را تامین‏ نماید. همچنین‏ بودجه‏ شامل‏ مبالغی‏ است‏ که‏ باید به‏ منظور هزینه‏ های‏ غیر قابل‏ پیش‏ بینی‏ در اختیار دولت‏ قرار گیرد. برای‏ هر سال‏ مالی‏ باید سایر اقلام‏ منظور شده‏ در بودجه‏ مورد بررسی‏ و تصویب‏ پارلمان‏ قرار گیرد. برداشت‏ های‏ اختصاصی‏ که‏ با موافقت‏ و تصویب‏ پارلمان‏ انجام‏ می‏ گیرد، تحت‏ عنوان‏ “مجاز” در بودجه‏ منظور خواهد شد. در بودجه‏ باید برای‏ مخارج‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ اعتبار کافی‏ در نظر گرفته‏ شود.
اصل‏69
هر گاه‏ پارلمان‏ لایحه‏ بودجه‏ ای‏ که‏ قبل‏ از شروع‏ سال‏ تقدیم‏ شده‏ است‏ را به‏ تصویب‏ نرساند، هزینه‏ های‏ مذکور در بند یک‏ اصل‏ شصت‏ و هشتم‏ پرداخت‏ خواهند شد هر چند که‏ دولت‏ لایحه‏ بودجه‏ را دو ماه‏ قبل‏ از اختتام‏ دوره‏ پارلمان‏ تقدیم‏ نموده‏ باشد. اعتبارات‏ لازم‏ برای‏ این‏ منظور موقتا کمافی‏ السابق‏ دریافت‏ خواهد شد. اگر اصلاح‏ بودجه‏ مصوب‏، به‏ طور کامل‏ لازم‏ باشد در این‏ صورت‏ لایحه‏ متمم‏ بودجه‏ به‏ پارلمان‏ تقدیم‏ می‏ شود.
اصل‏70
برداشت‏ های‏ اختصاصی‏ از یک‏ سال‏ مالی‏ تجاوز نکرده‏ و نیز از یک‏ سال‏ مالی‏ به‏ سال‏ مالی‏ دیگری‏ انتقال‏ داده‏ نمی‏ شوند مگر آن‏ که‏ برای‏ آنها در بودجه‏ اعتباری‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ باشد. برداشتهای‏ اختصاصی‏ را نمی‏ توان‏ از قسمتی‏ از بودجه‏ که‏ پارلمان‏ نسبت‏ به‏ آن‏ جداگانه‏ رای‏ داده‏ است‏ به‏ قسمت‏ دیگری‏ از بودجه‏ منتقل‏ نمود. هر کس‏ حق‏ دارد دولت‏ را درباره‏ بدهی‏ هایش‏ به‏ صورت‏ جدا و مستقل‏ از بودجه‏ مورد سئال‏ قرار دهد.
اصل‏71
به‏ منظور بررسی‏ حسابها و ترازنامه‏ هایی‏ که‏ توسط خزانه‏ داری‏ تنظیم‏ شده‏ است‏، اداره‏ حسابرسی‏ ( دیوان‏ محاسبات‏ ) تاسیس‏ خواهد گردید. دیوان‏ محاسبات‏ باید نسبت‏ به‏ قانونی‏ بودن‏ و صحت‏ ارقام‏ و اعداد مندرج‏ در صورتحساب‏ ها و رسیدها و هزینه‏ هایی‏ که‏ بودجه‏ بر اساس‏ آنها تنظیم‏ گردیده‏ است‏ اعتماد و اطمینان‏ لازم‏ را حاصل‏ نماید. بدین‏ منظور، در هر دوره‏ قانونگذاری‏، پارلمان‏ جهت‏ رسیدگی‏ به‏ امر حسابرسی‏ به‏ انتصاب‏ پنج‏ حسابرس‏ در دیوان‏ محاسبات‏ اقدام‏ می‏ نماید. این‏ حسابرسان‏ بر تنظیم‏ بودجه‏ سالیانه‏ و امور مربوط به‏ خزانه‏ داری‏ کل‏ و اداره‏ امور آن‏ نظارت‏ خواهند نمود. این‏ حسابرسان‏ که‏ تابع دستورات‏ پارلمان‏ می‏ باشند، می‏ توانند کلیه‏ اطلاعات‏ و مدارک‏ لازم‏ را از مقامات‏ صلاحیتدار کسب‏ نمایند. این‏ عده‏ توسط اکثریت‏ نسبی‏ آرا نمایندگان‏ عضو هیات‏ انتخاب‏ کنندگان‏ ( * ) پارلمان‏، انتخاب‏ می‏ گردند. <‎‎‎<‎‎‎پاورقی‏*: آن‏ عده‏ از نمایندگان‏ ثارلمان‏ که‏ به‏ علت‏ اطمینانی‏ که‏ نسبت‏ به‏ آنها وجود دارد، انتخاب‏ اعضای‏ کمیته‏ های‏ مختلف‏ مجلس‏ به‏ آنها واگذار گردیده‏ است‏.>‎‎‎>‎‎‎
اصل‏72
مقررات‏ راجع به‏ پول‏ رایج‏ فنلاند را قانون‏ معین‏ می‏ کند.
اصل‏73
بانک‏ مرکزی‏ فنلاند زیر نظر پارلمان‏ قراردارد و اداره‏ امور آن‏ به‏ عهده‏ هیاتی‏ از معتمدان‏ می‏ باشد که‏ اعضای‏ آن‏ توسط پارلمان‏ انتخاب‏ خواهند شد. مقررات‏ مربوط به‏ اداره‏ بانک‏ فنلاند به‏ موجب‏ قانونی‏ که‏ مطابق‏ رویه‏ معمول‏ سایر قوانین‏، در پارلمان‏ به‏ تصویب‏ می‏ رسد، تعیین‏ خواهد شد. پارلمان‏، نحوه‏ مصرف‏ منافع حاصله‏ از بانک‏ در جهت‏ نیازمندی‏ های‏ دولت‏ را معین‏ می‏ کند.
اصل‏74
درآمدهای‏ ناشی‏ از املاک‏ دولتی‏، مالیاتها و سایر منابع درآمد دولت‏، قابل‏ واگذاری‏ و رهن‏ نمی‏ باشد مگر به‏ موجب‏ قانون‏. معذالک‏ کسانی‏ که‏ املاک‏ را اجاره‏ می‏ نمایند، می‏ توانند اموال‏ مذکور را به‏ عنوان‏ ملک‏ طلق‏، طبق‏ مقررات‏ مخصوص‏ خریداری‏ نمایند.
اصل‏75
هر یک‏ از افراد ملت‏ موظفند در دفاع‏ از کشور و یا کمک‏ به‏ آن‏ به‏ نحوی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ نماید، شرکت‏ کنند. در صورت‏ تمایل‏ شخصی‏ افراد و موجود بودن‏ امکانات‏، هر یک‏ از مشمولین‏ می‏ توانند در آن‏ واحد نظامی‏ که‏ بتوانند به‏ زبان‏ مادری‏ خود ( فنلاندی‏ و یا سویدی‏ ) صحبت‏ نمایند، خدمت‏ نموده‏ و آموزش‏ های‏ لازم‏ را کسب‏ نمایند.
اصل‏76
در صورتی‏ که‏ بسیج‏ نیروهای‏ مسلح‏ لازم‏ تشخیص‏ داده‏ شود، رییس‏ جمهور از طریق‏ شورای‏ وزیران‏ دستوری‏ در این‏ خصوص‏ صادر خواهد نمود. پس‏ از صدور این‏ دستور، شورا، اقداماتی‏ را جهت‏ تامین‏ اعتبارات‏ لازم‏ فراهم‏ نموده‏ و سپس‏ آن‏ را برای‏ تصویب‏ به‏ پارلمان‏ تسلیم‏ می‏ نماید. در صورت‏ تعطیل‏ بودن‏ پارلمان‏، شورا می‏ تواند آن‏ را جهت‏ تشکیل‏ جلسه‏ فرا خواند.
اصل‏77
دانشگاه‏ هلسینکی‏ حق‏ استقلال‏ خود را حفظ خواهد کرد. مقررات‏ جدید در مورد نحوه‏ اداره‏ و تشکیلات‏ دانشگاه‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. جزییات‏ امور مربوط به‏ دانشگاه‏، پس‏ از مشورت‏ با هیات‏ امنا دانشگاه‏ بر اساس‏ تصویب‏ نامه‏ ای‏ که‏ بعدا به‏ تصویب‏ می‏ رسد، مشخص‏ خواهد شد.
اصل‏78
دولت‏ در جهت‏ اعتلای‏ تحصیلات‏ عالیه‏ در رشته‏ های‏ فنی‏، کشاورزی‏ بازرگانی‏ و سایر علوم‏ کاربردی‏ و هنرهای‏ زیبا از طریق‏ کمک‏ به‏ حفظ مدارس‏ سابق‏ و تاسیس‏ مراکز آموزش‏ جدید کوشش‏ به‏ عمل‏ خواهد آورد و در صورتی‏ که‏ رشته‏ های‏ فوق‏ در دانشگاه‏ تدریس‏ نگردند، از طریق‏ اعطای‏ وام‏ به‏ مئسسات‏ خصوصی‏ به‏ ایجاد رشته‏ های‏ فوق‏ مساعدت‏ خواهد نمود.
اصل‏79
دولت‏ در صورت‏ لزوم‏ و با بودجه‏ خود تحصیلات‏ ابتدایی‏ و متوسطه‏ را از طریق‏ کمک‏ به‏ مدارس‏ اداره‏ خواهد نمود. اصول‏ و تشکیلات‏ اداری‏ مدارس‏ دولتی‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.
اصل‏80
“سازمان‏ و تشکیلات‏ اداری‏ تحصیلات‏ ابتدایی‏” دولت‏ و مقامات‏ محلی‏ در حمایت‏ از مدارس‏ موظف‏ می‏ باشند. چگونگی‏ این‏ حمایت‏ و همچنین‏ برقراری‏ آموزش‏ اجباری‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. آموزش‏ در مدارس‏ ابتدایی‏ برای‏ همه‏ رایگان‏ خواهد بود.
اصل‏81
دولت‏، مئسسات‏ فعلی‏ آموزشی‏ را حفظ کرده‏ و در صورت‏ لزوم‏ در خصوص‏ تاسیس‏ مئسسات‏ آموزشی‏ برای‏ تعلیم‏ در رشته‏ های‏ فنی‏، بازرگانی‏، ناوبری‏، هنرهای‏ زیبا، کشاورزی‏ و شعب‏ وابسته‏ به‏ آن‏ مساعدت‏ های‏ لازم‏ را به‏ عمل‏ می‏ آورد.
اصل‏82
نحوه‏ تاسیس‏ مدارس‏ و یا سایر مئسسات‏ خصوصی‏ آموزشی‏ و سازمان‏ اداری‏ آنها را قانون‏ معین‏ می‏ کند. دولت‏، بر آموزش‏ افراد در منازل‏ نظارتی‏ نخواهد داشت‏.
اصل‏83
تشکیلات‏ و طرز اداره‏ کلیسای‏ انجیلی‏ – لوتری‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. سایر جوامع موجود مذهبی‏ از قوانین‏ فعلی‏ و یا قوانینی‏ که‏ در آینده‏ درباره‏ آنان‏ وضع خواهد شد پیروی‏ خواهند نمود. تاسیس‏ جوامع جدید مذهبی‏ با رعایت‏ قانون‏ مربوطه‏، خواهد بود.
اصل‏84
استخدام‏ اتباع‏ غیر فنلاندی‏ در ادارات‏ دولتی‏ ممنوع‏ است‏. مگر آن‏ که‏ قانون‏ ترتیب‏ دیگری‏ را مقرر نماید. جهت‏ تصدی‏ امور فنی‏، تدریس‏ در دانشگاه‏ و مئسسات‏ آموزشی‏ مشابه‏ آموزش‏ زبانهای‏ خارجی‏ در مدارس‏ مترجمین‏ ادارات‏ دولتی‏، کنسولهای‏ افتخاری‏، منشی‏ گری‏ و سایر مشاغل‏ فنی‏ در سرکنسولگریها و سفارتخانه‏ ها می‏ توان‏ از میان‏ اتباع‏ سایر کشورها استخدام‏ نمود.
اصل‏85
آزمون‏ جهت‏ گزینش‏ در بخش‏ دولتی‏ جز در موارد استثنایی‏ که‏ قانون‏ خاصی‏ وجود دارد، به‏ موجب‏ تصویب‏ نامه‏ و یا فرمان‏ انجام‏ می‏ گیرد. شورای‏ وزیران‏ می‏ تواند بعضی‏ از افراد را به‏ دلایل‏ خاص‏ از داشتن‏ شرایط استخدامی‏ معاف‏ نماید. معذالک‏ این‏ معافیت‏ شامل‏ استخدام‏ مقامات‏ قضایی‏ نمی‏ گردد.
اصل‏86
اصول‏ کلی‏ حاکم‏ بر استخدام‏ دولتی‏ عبارت‏ خواهند بود از: داشتن‏ لیاقت‏ و فضایل‏ مثبته‏ مدنی‏ و تقوی‏.
اصل‏87
افراد زیر توسط رییس‏ جمهور منصوب‏ می‏ شوند: 1 – وزیر دادگستری‏ و معاون‏ او 2 – اسقف‏ اعظم‏، اسقف‏ ها و رئسای‏ دانشگاه‏ ها. 3 – رئسای‏ دیوان‏ عالی‏ کشور، دیوان‏ عالی‏ عدالت‏، اعضا و رییس‏ دادگاه‏ استیناف‏ پس‏ از پیشنهاد و معرفی‏ دیوان‏ عالی‏ کشور، دیوان‏ عالی‏ عدالت‏ اداری‏ پس‏ از پیشنهاد و معرفی‏ آن‏ دیوان‏. 4 – اعضای‏ دادگاه‏ استیناف‏ و استادان‏ دانشگاه‏ و انستیتو تکنولوژی‏ 5 – رئسای‏ دفاتر مرکزی‏ امور اداری‏ و استانداران‏ پس‏ از پیشنهاد و معرفی‏ شورای‏ وزیران‏ و دفتر مرکزی‏ امور اداری‏ 6 – کارمندان‏ دبیرخانه‏ دفتر ریاست‏ جمهوری‏ و گزارشگران‏ شورای‏ وزیران‏ دیوان‏ عالی‏ کشور و دیوان‏ عالی‏ عدالت‏ اداری‏ پس‏ از توجیه‏ و پیشنهاد مقامات‏ صلاحیتدار 7 – وزرای‏ مختار و کنسولها پس‏ از پیشنهاد و معرفی‏ شورای‏ وزیران‏
اصل‏88
قضات‏ دادگاه‏ های‏ استان‏ و شهرداران‏ و رئسای‏ دادگاه‏ های‏ تقسیم‏ اراضی‏ را دیوان‏ عالی‏ کشور انتخاب‏ می‏ کند. به‏ موجب‏ مقررات‏ مخصوص‏ انتصاب‏ به‏ ثاره‏ ای‏ از مشاغل‏ به‏ ترتیب‏ زیر انجام‏ می‏ شود: 1 – قضات‏ دادگاه‏ ها توسط دیوان‏ عالی‏ عدالت‏ کشور منصوب‏ می‏ شوند. قضات‏ دادگاه‏ های‏ پایین‏ تر توسط دادگاه‏ های‏ بالاتری‏ که‏ به‏ موجب‏ اختیارات‏ و صلاحیت‏ قضایی‏ حق‏ چنین‏ انتخابی‏ را داشته‏ باشند. قضات‏ دیوان‏ عالی‏ عدالت‏ اداری‏ توسط همان‏ دیوان‏ منصوب‏ می‏ شوند. 2 – اداره‏ امور مدارس‏ توسط شورای‏ وزیران‏ و وزیر مربوطه‏ و استاندارها و هیات‏ مدیره‏ اداره‏ ای‏ که‏ استخدام‏ به‏ آن‏ مربوط می‏ شود، انجام‏ می‏ شود. سایر انتصابات‏ دولتی‏ توسط شورای‏ وزیران‏ انجام‏ می‏ شود مگر آن‏ که‏ قانون‏ حق‏ انتصاب‏ آنها را برای‏ رییس‏ جمهور و یا سایر مقامات‏ به‏ رسمیت‏ شناخته‏ باشد.
اصل‏89
انتصاب‏ اعضای‏ دفتر مرکزی‏ امور اداری‏ و پستهای‏ سازمانی‏ که‏ در بند چهار اصل‏ هشتاد و هفتم‏ و اصل‏ هشتاد و هشتم‏ ذکر گردیده‏ اند خارج‏ از شمول‏ اصل‏ نودم‏ محصوب‏ می‏ گردند. مسیولین‏ امر، برای‏ اشغال‏ پستهای‏ خالی‏ نام‏ سه‏ تن‏ از متقاضیانی‏ را که‏ دارای‏ بالاترین‏ امتیاز می‏ باشند بر روی‏ یک‏ لیست‏ می‏ نویسند. دیوان‏ عالی‏ کشور نظر خود را در مورد انتصاب‏ در دادگاه‏ استیناف‏ اعلام‏ خواهد کرد. هر گاه‏ همان‏ مقاماتی‏ که‏ انتصاب‏ آنها درخواست‏ گردیده‏ بود، انتخاب‏ شوند، لیست‏ سایر اسامی‏ داوطلبان‏ تهیه‏ نخواهد شد. به‏ موجب‏ مقررات‏ مخصوص‏، انتخاب‏ داوطلبان‏ برای‏ اشغال‏ بعضی‏ از پست‏ های‏ اداری‏ بر اساس‏ بند یک‏ این‏ اصل‏ صورت‏ می‏ گیرد.
اصل‏90
انتصاب‏ در دانشگاه‏ ها، انستیتو تکنولوئی‏، کلیسای‏ انجیلی‏ لوتری‏، کلیسای‏ ارتودکس‏ یونانی‏، شهرداریها، انجمن‏ شهر و بانک‏ مرکزی‏ فنلاند بر طبق‏ مقررات‏ خاصی‏ انجام‏ خواهد شد. افسران‏ ارتش‏ و نیروی‏ دریایی‏ را رییس‏ جمهور، منصوب‏ می‏ نماید. ارتقا مقام‏ ارتشیان‏ و همچنین‏ تعلیمات‏ آنها به‏ موجب‏ مقررات‏ خاص‏ انجام‏ می‏ گیرد.
اصل‏91
قاضی‏ را نمی‏ توان‏ از مقام‏ خودش‏ بدون‏ محاکمه‏ عزل‏ نمود و یا بدون‏ رضایت‏ وی‏ محل‏ خدمت‏ و سمتش‏ را تغییر داد مگر به‏ علت‏ تجدید سازمان‏ اداری‏ دادگاه‏. حقوق‏ سایر مقامات‏ در مورد عدم‏ برکناری‏ از مشاغل‏ مربوطه‏ شان‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. پس‏ از رسیدن‏ به‏ سن‏ معین‏ و یا به‏ علت‏ عدم‏ توانایی‏ انجام‏ کار حتی‏ مقاماتی‏ که‏ دارای‏ مشاغل‏ غیر قابل‏ انفصال‏ می‏ باشند، نیز مجبور به‏ بازنشستگی‏ می‏ گردند. حقوق‏ و وظایف‏ مقاماتی‏ که‏ مشاغل‏ خود را از دست‏ می‏ دهند به‏ موجب‏ قانون‏ مقرر می‏ گردد.
اصل‏92
کارمندان‏ دولت‏ در اجرای‏ وظایف‏ محوله‏ موظف‏ به‏ اجرای‏ دقیق‏ قوانین‏ می‏ باشند. قضات‏ دادگاه‏ ها مکلفند از اجرای‏ تصویب‏ نامه‏ ها و فرامینی‏ که‏ مفاد آنها مغایر با قانون‏ اساسی‏ و یا سایر قوانین‏ است‏، خودداری‏ نمایند.
اصل‏93
هر مامور مسیول‏ اقداماتی‏ که‏ در زمان‏ تصدی‏ خود انجام‏ داده‏ و یا به‏ انجام‏ آنها کمک‏ نموده‏ است‏، میباشد. گزارشگران‏ نیز مسیول‏ تصمیماتی‏ هستند که‏ بر اساس‏ گزارش‏ آنها اتخاذ گردیده‏ است‏ مگر آن‏ که‏ عدم‏ رضایت‏ خود را از تصمیم‏ متخذه‏ در ذیل‏ مذاکرات‏ اعلام‏ نمایند. هر گاه‏ در اثر عمل‏ غیر قانونی‏، غفلت‏ و یا قصور مامورین‏، ضرر مادی‏ یا معنوی‏ متوجه‏ کسی‏ گردد، شخص‏ متضرر می‏ تواند مجازات‏ مامور مربوطه‏ را درخواست‏ نموده‏ و از وی‏ تقاضای‏ جبران‏ خسارت‏ نماید و یا این‏ که‏ تعقیب‏ مامور مقصر را تقاضا نماید. حدود مسیولیت‏ دولت‏ در جبران‏ ضرر و زیانی‏ که‏ توسط یکی‏ از مامورینش‏ به‏ اشخاص‏ وارد گردیده‏ است‏، را قانون‏ معین‏ می‏ کند.
اصل‏94
اولین‏ رییس‏ جمهور کشور، توسط پارلمان‏ و بلافاصله‏ پس‏ از تصویب‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ انتخاب‏ خواهد شد. این‏ انتخاب‏ با رای‏ گیری‏ محرمانه‏ به‏ عمل‏ خواهد آمد. اگر هر یک‏ از کاندیداها نیمی‏ از آرا نمایندگان‏ را کسب‏ نماید به‏ عنوان‏ رییس‏ جمهور اعلام‏ می‏ گردد. در غیر این‏ صورت‏ بلافاصله‏ رای‏ گیری‏ دیگری‏ به‏ عمل‏ می‏ آید و اگر نامزد دیگری‏ نیز این‏ بار موفق‏ به‏ کسر رای‏ اکثریت‏ مطلق‏ نگردید، رای‏ گیری‏ بین‏ دو نامزدی‏ که‏ موفق‏ به‏ کسب‏ بیشترین‏ تعداد آرا در دومین‏ جلسه‏ رای‏ گیری‏ گردیده‏ اند به‏ عمل‏ خواهد آمد و در صورت‏ تساوی‏ آرا، برنده‏ به‏ وسیله‏ قرعه‏ کشی‏ معین‏ می‏ شود.
اصل‏95
تمام‏ اصول‏ و بخش‏ های‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ منزله‏ شکل‏ غیر قابل‏ تغییر و پابرجای‏ حکومت‏ به‏ شمار رفته‏ و تغییر ناپذیر است‏. این‏ قانون‏ را نمی‏ توان‏ اصلاح‏ نموده‏ و یا تغییر داد و یا نسخ‏ نمود و از مفاد آن‏ نمی‏ توان‏ تخلف‏ نمود مگر با رعایت‏ مقررات‏ خاصی‏ که‏ به‏ طور کلی‏ برای‏ قوانین‏ اساسی‏ وضع گردیده‏ است‏. این‏ قانون‏ اساسی‏ قوانین‏ ذیل‏ را نسخ‏ می‏ نماید: قانون‏ اساسی‏ مصوب‏ 21 ماه‏ اوت‏ 1777 و قانون‏ اتحاد و امنیت‏ مورخ‏ 21 ماه‏ فوریه‏ 1789 و همچنین‏ کلیه‏ قوانین‏ و مقرراتی‏ که‏ مغایر با این‏ قانون‏ تشخیص‏ داده‏ شوند و مقررات‏ لازم‏ برای‏ اجرای‏ اصول‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ توسط قانون‏ جداگانه‏ ای‏ وضع خواهد شد

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا