بیمه

بیمه عمر و پس انداز انفرادی بیمه ایران

افراد دوراندیش وآینده نگر با هرتوان مالی ازطریق پس اندازهای خود می توانند یک بیمه نامه عمر و پس انداز داشته باشند.

این بیمه نامه ازطریق جمع آوری پس اندازهای کوچک مردم سرمایه های بزرگ برای آنها تشکیل می دهد. به این بیمه عنوان بازنشستگی هم اطلاق می شود.
اهم پرداختهایی که از محل قراردادهای بیمه عمر و پس انداز انفرادی تادیه می‌گردد، بشرح زیر می‌باشد.

 1. بازخرید بیمه‌های عمر و پس انداز
 2. پرداخت سرمایه بیمه عمرو پس انداز بشرط فوت
 3. پرداخت سرمایه بیمه عمرو پس انداز بشرط حیات
 4. پرداخت وام از محل ذخیره بیمه نامه

بازخرید بیمه‌های عمر و پس انداز انفرادی بیمه ایران

همانطور که مطلع می‌باشند مبلغ بازخرید در واقع همان ذخایر ریاضی می‌باشد. منظور از ذخیره ریاضی بخشی از حق بیمه دریافتی است که کارمزد نماینده و یا کارگزار بیمه و هم چنین حق بیمه خطر فوت و سایر حق بیمه‌های تکمیلی از آن کسر شده و در طول مدت بیمه براساس نرخ بهره فنی که در حال حاضر ماهانه25/1درصد در نظر گرفته شده است می‌باشد.
در حال حاضر با توجه به اینکه بیمه نامه‌های عمر و پس انداز طرح جدید مکانیزه شده قالباً مبلغ بازخرید بوسیله رایانه محاسبه می‌گردد. لیکن منظور افزایش اطلاعات همکاران و ضرورت اجرای آن بصورت دستی مراتب باستحضار می‌رسد.
عموماً بازخرید بیمه نامه‌های بیمه عمر انفرادی چه طرحهای قدیم و یا جدید به دو حالت بشرح زیر صورت می‌گیرد.

 • حالت اول: بیمه گذار کلیه حق بیمه را تا زمان درخواست بازخرید طبق مقررات پرداخت کرده است.
 • حالت دوم: بیمه گذار قسط یا اقساط حق بیمه را تا زمان تقاضای بازخرید پرداخت نکرده است که در نتیجه بیمه نامه مخفف شده است.

بدیهی است که در حالت اول فرآیند عادی باز خرید بشرحی که متعاقباً باستحضار می‌رسد طی شده و مبلغ بازخرید وفق مقررات تادیه می‌گردد. و در حالت دوم پس از اینکه بیمه نامه مخفف شده با سرمایه مخفف شده بیمه نامه باز خرید می‌گردد، که در این صورت مبلغ باز خرید سرمایه مخفف با توجه به مدت زمان سپری شده از قطع پرداختخ حق بیمه تا زمان باز خرید از طرف واحد صدور محاسبه و اعلام می‌گردد.

بنابراین پس از بررسی کامل پرونده صدور بیمه نامه و مشخص شدن سرمایه بیمه نحوه باز خرید بشرح زیر انجام می‌گردد.

مرحله اول: مدارک مورد نیاز بازخرید بیمه عمر انفرادی

 1. درخواست بیمه گذار
 2. اصل بیمه نامه و اوراق الحاقی
 3. اصل قبوض رسید حق بیمه
 4. تائیدیه حسابداری در خصوص دریافت حق بیمه
 5. فتوکپی شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر
 6. اخذ پرونده از اداره صدور

مرحله دوم: هدف از اخذ مدارک و ضرورت آن برای بازخرید بیمه عمر

اطمینان به اینکه از صدور بیمه نامه دو سال تمام گذشته باشد.
بیمه گذار متقاضی بازخرید باشد.
نحوه پرداخت حق بیمه کنترل شود.
الحاقی‌های صادره طبق مقررات صادره شده باشد.
کنترل اوراق مشارکت در منافع.
کنترل تائید حسابداری در مورد دریافت حق بیمه‌های مقرر.
کنترل تاریخ تولد بیمه شده که در موقع انعقاد قرارداد ملاک محاسبه حق بیمه قرار گرفته است.
کنترل بیمه نامه با توجه به سرمایه و ضرورت معاینات پزشکی انجام شده.

مرحله سوم: نحوه محاسبه بازخرید بیمه عمر

نحوه محاسبه بازخرید بیمه نامه‌های طرح قدیم

چنانچه بابت بیمه نامه‌ای دو سال تمام حق بیمه پرداخت شده باشد. قابل بازخرید می‌گردد. و بدین منظور توسط محاسب فنی شرکت(اکتوئر) جدول بازخرید جهت انواع بیمه نامه‌های عمر انفرادی دارای ذخیره ریاضی که قابلیت بازخرید دارند تهیه و در اختیار واحدهای شرکت که به امر صدور و تسویه خسارت بیمه‌های عمر انفرادی اشتغال دارند. قرار گرفته است که بشرح صفحه بعد می‌باشد.

پرداخت سرمایه بیمه عمر و پس انداز بشرط فوت

مرحله اول مدارک مورد نیاز پرداخت سرمایه بیمه عمر

 • درخواست کتبی استفاده کنندگان (وزارت قانونی) مبنی بر تادیه سرمایه.
 • اصل بیمه نامه و الحاقیه‌های صادره
 • اصل قبوض‌های پرداخت حق بیمه
 • نظر پزشک قانونی و یا پزشک معالج مبنی بر علت فوت.
 • خلاصه رونوشت وفات.
 • فتوکپی مصدق شناسنامه بیمه شده و استفاده کنندگان(وراث قانونی)
 • گواهی انحصار وراثت در حالتیکه در بیمه نامه استفاده کننده وراث قانونی باشند.
 • دریافت اصل پرونده از اداره صدور.
 • چنانچه فوت بیمه شده در اثر حادثه باشد، گزارشهای مشروح حادثه.

مرحله دوم هدف از اخذ مدارک و ضرورت آن

 • تطبیق سرمایه مندرج در بیمه نامه که نزد بیمه گذار بوده و نسخه آن که در پرونده اداره صدور بوده است.
 • اطمینان از عدم خودکشی بیمه شده در سه سال اول قرارداد.
 • اطمینان از اینکه بیمه شده توسط استفاده کنندگان به قتل نرسیده باشد.
 • اطمینان از اینکه حق بیمه بموقع پرداخت شده باشد.
 • کنترل الحاقیه‌ها و عدم تغییردر مدت و سرمایه بیمه نامه.
 • احراز هویت استفاده کنندگان.

مرحله سوم محاسبه مبلغ قابل پرداخت سرمایه بیمه عمر

 • سرمایه
 • مشارکت در منافع (پاداش پایان مدت)
 • کسر می‌گردد حق بیمه سال فوت
 • کسر می‌گردد مبلغ وام دریافتی
 • کسر می‌گردد سود تضمین شده وام دریافتی
 • جمع کسورات
 • مبلغ قابل پرداخت
 • جمع کل (تراز)

ضمناً جهت محاسبه حق بیمه سال فوت، می‌بایست به نحوه پرداخت حق بیمه مندرج در بیمه نامه که می‌تواند بصورت مختلف ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یا سالانه باشد، توجه نمود.
مرحله چهارم صدور حواله و ثبت مبلغ غرامت در دفتر ثبت حواله خسارت عمر انفرادی طبق بند4-11همین فصل انجام می‌شود.

پرداخت سرمایه بیمه عمر و پس انداز بشرط حیات

مرحله اول مدارک مورد نیاز

 • درخواست کتبی بیمه گذار.
 • اصل بیمه نامه و الحاقیه‌های صادره.
 • اصل قبوض حق بیمه پرداختی.
 • تائید حسابداری مبنی بر پرداخت حق بیمه.
 • فتوکپی مصدق شناسنامه(استفاده کننده یا بیمه گذار و بیمه شده)
 • اصل پرونده از اداره صدور.

مرحله دوم هدف از اخذ مدارک و ضرورت آن

 • کنترل نام و مشخصات بیمه شده.
 • کنترل مدارک از جهت تاریخ صدور و اتمام بیمه نامه، سن بیمه شده.
 • کنترل الحاقیه‌ها و احتمال تغییر در سرمایه و مدت بیمه نامه.
 • کنترل سرمایه از لحاظ پرداخت حق بیمه.
 • کنترل مشخصات دریافت کننده سرمایه بیمه نامه.
 • کنترل تاریخ انقضاء بیمه نامه در زمان حیات بیمه شده.

مرحله سوم محاسبه غرامت متعلقه (سرمایه قابل استرداد) بشرح زیر

 • سرمایه
 • اضافه می‌شود مشارکت در منافع (پاداش پایان مدت)
 • کسر می‌گردد وام دریافتی
 • کسر می‌گردد سود تضمین شده وام دریافتی
 • جمع کسورات
 • مبلغ قابل پرداخت (خسارت متعلقه)
 • جمع ترازی

توجه: در بعضی از بیمه نامه‌ها با توجه به تعهدات مندرج در قرارداد، بجای مشارکت در منافع، پاداش پایان مدت به بیمه گذار پرداخت می‌گردد به این صورت که اگر مدت بیمه نامه 20 ساله باشد معادل 20 درصد سرمایه (بازای هر سال یک درصد سرمایه) در پایان مدت به سرمایه بیمه نامه اضافه می‌گردد و به بیمه گذار (استفاده کننده) پرداخت می‌شود و چنانچه مدت بیمه نامه 25 ساله باشد معادل 25 درصد از سرمایه به سرمایه بیمه نامه اضافه شده و به بیمه گذار پرداخت می‌نمائیم.
ضمناً یادآور می‌شود که تحت عنوان بیمه‌های عمر و پس انداز بیمه نامه هایی که از نوع بیمه عمر مختلط پس انداز، بیمه مختلط پس انداز با دو برابر سرمایه بشرط حیات، بیمه سرمایه فرزندان، بیمه پس انداز و بازنشستگی، بیمه مستمری خانوادگی و بیمه عمر مختلط دو نفره صادر گردیده است که بایستی در محاسبه سرمایه پایان مدت آنها به مفاد مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه توجه کافی مبذول نمود.

مرحله چهارم صدور حواله و ثبت دفاتر

حواله عموماً در پنج نسخه تنظیم و بشرح بند4-1- همین فصل انجام می‌شود.
شکل دوم تادیه سرمایه در صورتیکه بیمه شده در حین مدت قرارداد فوت نماید:
در این حالت نیز ممکن است که بیمه نامه با سرمایه معین تا زمان فوت برقرار بوده و یا اینکه بعلت عدم پرداخت بموقع حق بیمه، سرمایه اولیه بنحوی مخفف شده باشد. لذا محاسبه بر مبنای سرمایه مخفف عمل می‌گردد.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان